City Deal inspireert Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Circulair en conceptueel bouwen zorgt voor CO₂-reductie. De City Deal met dit onderwerp is de katalysator geweest voor een Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB), waarmee de teelt, verwerking en toepassing van biogrondstoffen in de bouw gestimuleerd wordt.

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is sinds 2021 veel bereikt. Als je in 2050 een volledig klimaatneutrale en circulaire bouweconomie wilt, moet er snel veel kennis ontwikkeld worden. De City Deal ondersteunde projecten en zorgde voor kennisuitwisseling op drie thema’s: biobased bouwen, conceptueel bouwen en nieuwe financierings- en waarderingsmodellen voor vastgoed. Dat resulteerde in een enthousiasmerende verzameling kennis die laat zien dat biobased, circulair en conceptueel bouwen nu al kan. Over de looptijd van de City Deal werd een drietal online ‘biobased magazines’ gemaakt met voorbeeld bouwprojecten, achtergrond bij materialen en inzicht in business cases, het Nieuwe Normaal mede-ontwikkeld en de Transitiestrategie toekomstige leefomgeving. Er was een biobased campus op het Floriade terrein in Almere en er werd een inspirerende verhalenbundel gemaakt over biobased wonen en leven.

“Zo veel energie”

In een thema waar veel bouwers, opdrachtgevers en andere belanghebbenden wel willen maar nog zitten met de vraag ‘hoe dan?’, is die kennisuitwisseling van grote invloed. Hanna Lára Palsdóttir was projectleider biobased bouwen bij deCity Deal CCB en zij vertelt over het enthousiasme onder deelnemers om van de duurzaamheidsambities verder te brengen: “We zaten aan het begin natuurlijk in de corona-periode, dus alles ging online. Maar naar die eerste bijeenkomsten kwamen wel elke keer 70 tot 100 mensen. De City Deal is uiteindelijk ondertekend door meer dan 120 partners. En nog steeds; er is veel belangstelling voor de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. In een klankbordgroep zitten meestal een paar mensen – hier zitten er 110 partijen die twee keer per jaar bij elkaar komen. Dit naast alle reguliere overleggen. Zo veel energie zit hierop.”

Ontwikkeling van markten nodig

Pálsdóttir noemt niet toevallig de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Net als bij veel andere City Deals is gewerkt aan het veranderen van de spelregels en verdere beleidsontwikkeling. Hoe maak je van biobased, circulair en conceptueel bouwen de standaard en wat is er op de verschillende niveau’s voor nodig om dat mogelijk te maken? Een van de belangrijkste prestaties van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is de bijdrage aan de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Daarnaast heeft de Deal ruimtelijke kaders voor conceptueel bouwen ontwikkeld en het zogenoemde “Nieuwe Normaal” ontwikkeld. Antwoorden gegeven op de vraag ‘hoe dan?’ want het kan niet alleen binnen gemeenten worden gevonden. Er is ontwikkeling van markten en ketens nodig zoals bij biobased bouwen en verbouwen: van teelt, verwerking en toepassing door bouwbedrijven.

Opschalen in zeven jaar

Bouwe Meijer is beleidsmedewerker Biobased bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij werkte aan de Nationale Aanpak Biobased Bouwen: “Het doel van de aanpak is om de markt voor biobased materialen de komende zeven jaar op te schalen. Dat zorgt voor CO₂-reductie in de bouw, maar het biedt ook perspectief voor boeren. En het draagt bij aan een circulaire economie en aan de ruimtelijke ontwikkeling.” Meijer benadrukt dat opschalen gebalanceerd moet gaan; eenzijdig de teelt van biogrondstoffen, zoals vezelhennep of stro, opschalen zonder dat het verwerkt kan worden zorgt ervoor dat de boer snel weer afhaakt. Andersom geldt dat het geen zin heeft om de vraag in de bouw enorm te stimuleren zonder dat er aanbod vanuit de landbouwsector is.

Olifantsgras

Ketens stimuleren

In de Nationale Aanpak Biobased Bouwen worden biobased ketens gestimuleerd. Meijer: “Er wordt straks met koolstofcertificaten gewerkt waarbij een boer financiële beloning krijgt als die een gewas produceert dat CO₂ opslaat in gebouwen. De boer wordt betaald voor die maatschappelijke dienst, zodat het interessant is om die keuze te maken. Aan de industriekant wordt gekeken naar extra gunstige leningen voor bedrijven die investeren in de verwerking van gewassent totroductie biobased bouwmaterialen. Aan de vraagkant wordt gewerkt aan aanscherping van normeringen, aan duurzamer uitvragen door het rijksvastgoedbedrijf en aan het verhogen van subsidies voor woningeigenaren als je biobased isolatie toepast.” Worden voor houtbouw ook productiebossen gestimuleerd? “Houtbouw wordt wel gestimuleerd in de bouwsector, maar we gaan niet de productie van hout in Nederland stimuleren. Dat komt vooral uit andere landen, waardoor het voor Nederlandse agrariërs die moeten verduurzamen geen nieuw verdienmodel oplevert,” aldus Meijer.

“Blauwdruk voor nationale aanpak”

De gebalanceerde ontwikkeling van regionale ketens en markten komt mede voort uit de Interdepartementale werkgroep Biobased Bouwen (IDOBB). Pálsdóttir: “In een vroeg stadium zagen we dat het feit dat ketens nog niet ontwikkeld waren remmend werkte. Vanuit het ministerie van BZK is Building Balance gefinancierd om een voorstel te doen voor een nationaal programma dat regionale en landelijke biobased ketens ontwikkelt.” Meijer: “De aanpak  van Building Balance is de blauwdruk geweest voor de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. In de City Deal is heel veel kennis opgedaan over wat er wel en niet kan. En je ziet een deel van het grote netwerk van partijen dat in de City Deal is opgebouwd terug in deze nationale aanpak.”

“Dit is wat je hoopt”

Je kunt de aanpak volgens Pálsdóttir niet één op één terugvoeren op de City Deal; niet te ontkennen valt dat het werk van de afgelopen drie jaar – netwerken bouwen, kennis ontwikkelen, coalities sluiten, projecten stimuleren– als katalysator heeft gewerkt. Pálsdóttir: “Dit is wat je hoopt met een City Deal. Lokaal experimenteren en dingen voor elkaar krijgen, projecten van deelnemers realiseren. Op deze manier condities, capaciteit en energie mobiliseren en dan ook nog de ontwikkelde aanpakken en borgen in beleidsprocessen.“

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen heeft een 30-30-30-doelstelling: in 2030 wordt in 30 procent van de nieuwbouw 30% biobased materialen toegepast. Je hoeft geen deelnemer van de aanpak te zijn; iedereen kan gebruikmaken van de regelingen.

Circulair, biobased en conceptueel bouwen in het kort: boeren in de regio verbouwen vezelgewassen die de basis zijn voor bouwmaterialen. Bosbouw  – meestal wat verder weg – zorgt voor bouwhout; beide zijn biobased materialen. Omdat planten- en bomengroei CO₂ opslaat en je dit vervolgens voor vele jaren in gebouwen vastlegt, maak je CO₂-winst. Door standaardisering via bouwconcepten (met oog voor diversiteit en afwisseling natuurlijk) kan woningbouw voor een groot deel industrieel uitgevoerd worden. Dit beperkt CO₂- én stikstofuitstoot tijden de bouw. Daarnaast zorgt deze manier van werken ervoor dat delen van gebouwen gemakkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden, wat de levensduur van materialen (en de langdurigheid van de CO₂-opslag) nog verder verlengt. Het verbouwen van bekende grondstoffen als vlas, miscanthus en hennep is daarnaast op zichzelf beter voor het milieu dan wat er nu meestal verbouwd wordt.

City Deal Health Hub organiseert zorginnovatie in indrukwekkend netwerk

De Health Hub Utrecht is een ecosysteem van overheden, bedrijven, zorginstellingen, bewoners en kennisinstellingen in de provincie Utrecht. Wat begon als een City Deal op papier is nu een dynamische regio-alliantie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Marjoke Verschelling is strategisch beleidsadviseur Volksgezondheid bij de gemeente Utrecht en programmamanager van de Health Hub Utrecht: “Ik was projectleider van de City Deal Health Hub. Het tijdens de City Deal opgebouwde netwerk is blijven bestaan en daarvan ben ik nu programmamanager.” De City Deal startte al in 2016; sinds 2019 is Verschelling erbij betrokken. Sinds vorig jaar zit het project in fase 2 (met als titel ‘Meters maken’) en de planning loopt door tot 2030 (‘Doelen halen’) met uitzichten op 2040.

Gezondheid en geluk

De te halen doelen liegen er niet om: gezondheid en geluk voor Utrechters. Verschelling: “Het gaat trouwens om alle Utrechters, in de provincie Utrecht en niet alleen Utrecht-stad. Ja, we moeten even een stip op de horizon zetten. Het is een doel dat alle organisaties in het ecosysteem bindt en het gaat echt over de inwoners. Er liggen nog twee doelen onder: 1. de gezondheidsverschillen met 30 procent verkleinen en 2. de positionering van de regio Utrecht als ‘Heart of Health’, het zichtbaar maken dat deze regio de plek is waar de beste opleidingen zitten, waar interessante innovaties te vinden zijn, waar je als verpleegkundige en onderzoeker wilt wonen en werken.”

Het is nu bijna acht jaar na het allereerste begin van de City Deal. Er is een indrukwekkend netwerk opgebouwd, met maar liefst dertig organisaties – ziekenhuizen, hogescholen, universiteit, bedrijven, de provincie, gemeenten, het RIVM en ministeries. Er zijn kennistafels tussen professionals en onderzoekers, er is een verzameling coalities die zich richten op deelonderwerpen en er was in 2023 een Future Health Expo met reflectie op de vraag hoe gezond en gelukkig er in de toekomst uitziet.

 Ontmoeting en over domeinen heen samenwerken

‘Hub’ betekent letterlijk ‘naaf’ – het midden van een fietswiel waar alle spaken samenkomen. Waar is de ‘hub’ in deze verzameling overlegstructuren? Verschelling: “De hubfunctie zit hem in de kennisverspreiding en kennisverbinding. Dat gaat niet vanzelf. We organiseren die kennistafels, er zijn innovatie-ontbijten; allemaal manieren om de mensen en organisaties in het ecosysteem op elkaar aan te sluiten. En te zorgen dat ze dezelfde taal spreken – of tenminste van elkaar weten dat ze bijvoorbeeld het woord ‘preventie’ heel anders gebruiken.”

Zijn er na die acht jaar kennisuitwisseling eigenlijk al Utrechters gezonder en gelukkiger geworden? Dat is volgens Verschelling “dé hamvraag. Volgens mij kan ik nog niet zeggen dat Utrechters gezonder zijn omdat de Health Hub er is. Nóg niet. Er zijn in het netwerk wel initiatieven ontstaan die voor meer gezondheid en geluk zullen zorgen. Voorbeeld. Een directeur van Huisartsen Utrecht Stad ontmoet tijdens een Health Hub-bijeenkomst een directeur van een roc en zij hebben een nieuw zij-instromerstraject ontwikkeld voor doktersassistenten. Jonge ontwerpers van de Hogeschool voor de Kunsten ontwikkelen met zorginstelling Reinaerde nieuwe zorg-gemeenschapconcepten. Was dat zonder de City Deal ook gebeurd? Misschien, maar het is wel ontstaan omdat wij de ontmoeting en over domeinen heen samenwerken centraal hebben gesteld.”

Health Hub Utrecht

Bijeenkomsten van allerlei soorten vormden de basis van experimenten, uitwisseling, inspiratie en ontmoetingen die het verschil maakten.

 Resultaten: nadruk op preventie, bewonersperspectief en een druppelbril

Verschelling benadrukt dat de Health Hub een positieve rol speelt bij ontwikkelingen, zonder dat altijd één op één het resultaat te ‘claimen’ is: “Neem nou het IZA (Integraal Zorgakkoord) dat anderhalf jaar geleden is afgesloten tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Met als gedachte: in plaats van sectorakkoorden (een voor ggz, een voor ouderenzorg) doen we het integraal, zodat de nadruk gaat van zorg naar gezondheid ‘aan de voorkant’ en dus preventie. Dit heeft de Health Hub niet bedacht, maar het loopt wel erg parallel aan de beweging die wij met de partners in de regio hebben gemaakt. En in de regionale uitwerking van het IZA is het werk van onze coalities Arbeidsmarkt en Digitalisering zichtbaar terechtgekomen.”

“Waar we ook voor gezorgd hebben, is dat er bewoners aan de bestuurlijke IZA-tafels zaten.  We hebben in de Health Hub een bewonerstafel georganiseerd en het inwoners-perspectief een stem gegeven op onze bestuurdersbijeenkomsten. Want de nadruk op preventie en gezondheid vraagt om betrokkenheid van de mensen om wie het gaat. Het hoort ook bij onze ‘multiple helix’-aanpak: succesvolle transformaties krijg je voor elkaar als overheden, bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen én inwoners samenwerken.”

Veel resultaten zitten in de hoek van de randvoorwaarden, maar er zijn ook conretere dingen te noemen. Verschelling: “Er is een handreiking valpreventie gemaakt. Een aantal organisaties hebben regionaal werkgeverschap georganiseerd zodat mensen gemakkelijk naar andere organisaties kunnen overstappen. Een concrete innovatie: er wordt een druppelbril geïmplementeerd die mensen helpt bij het zichzelf oogdruppels toedienen.”

Zoek de verbeeldingskracht

De Health Hub is voortgekomen uit een City Deal. Volgens Verschelling was dat belangrijk om het ecosysteem op te bouwen: “Wat heel belangrijk aan de City Deal-aanpak is, is dat je experimenteerruimte organiseert. Vrij uitproberen geeft een goede energie – we proberen dat aspect ook nu in het netwerk vol te houden. Dat is ook een belangrijke tip voor andere City Deals: zoek de verbeeldingskracht op. Bij ons heeft de Hogeschool voor de Kunsten vaak die rol gespeeld, maar we hebben ook een excursie naar de Dutch Design Week georganiseerd. Het perspectief van ontwerp-denken en de energie van inspiratie zijn heel belangrijk om mensen bij elkaar te krijgen.”

Een ander voordeel van City Deals – intensief contact met de departementen – speelde minder een rol in Utrecht. Verschelling vindt dat ze de directe lijntjes met de departmenten (VWS, EZK en BZK) te weinig benut heeft: “We hadden ook weinig concrete vragen aan de ministeries. En andersom vermoed ik dat zij zich wel eens afvroegen wat wij voor breed netwerk we aan het bouwen waren.” Ze vult aan, lachend: “En eerlijk gezegd hadden wij onze handen ook wel vol aan het werk hier in Utrecht.”

City Deal Gelukkige en Gezonde Steden nog niet van start

Een nieuwe City Deal is er niet van de ene op de andere dag. Er zijn veel complexe opgaven waar een City Deal een goede manier is om doorbraken te forceren. Veel van die opgaven signaleren we zelf bij Agenda Stad. Anderen worden ons vanuit ons netwerk aangedragen door bijvoorbeeld gemeenten, kennisinstellingen of koepels zoals de G4, G40 of M50. Wanneer er veel energie en urgentie lijkt te zijn rond een concrete opgave, begint Agenda Stad met de verkenningsfase van een nieuwe City Deal.

Vaak leidt een verkenning tot een City Deal. Vaak, maar niet altijd. Zo viel onlangs de moeilijke beslissing om de City Deal Gezonde en Gelukkige Steden die in verkenning was, nu niet van start te laten gaan. Is dat teleurstellend? Ja. Beschouwen we de verkenning daarmee als mislukt? Nee, dat niet. Kwartiermaker Judith Ludding en dealmaker Steven Kroesbergen lichten toe.

Wat was het doel van de City Deal Gezonde en Gelukkige Steden?

Judith Ludding

Judith Ludding

Judith Ludding: “Mooie vraag in deze “week van de gezondheidsverschillen!” De partijen die bij de verkenning betrokken waren, willen de grote verschillen in het aantal gezonde levensjaren tussen mensen met verschillende achtergronden en in verschillende wijken, terugdringen. We weten dat interventies in het fysieke domein, zoals meer groen, betere beweegmogelijkheden en goede ontmoetingsplekken, significant bijdragen aan gezondheid en veerkracht. Dat is niet alleen belangrijk voor mensen, het verhoogt ook de arbeidsproductiviteit en reduceert de kosten in een zorgsector die onder druk staat. Deze City Deal ziet binnenstedelijke verdichting als kans om ook de gezondheid en het geluk van mensen met weinig geld te bevorderen. Om nieuwe huizen en flats te voorzien van groene rondomruimte waar kinderen veilig buiten kunnen spelen, waar je lekker kunt bewegen, gezamenlijk tuinieren en elkaar op fijne plekken als buurtbewoners kunt ontmoeten. Groene en sociale gebiedstransformatie dus, als antwoord op eenzaamheid, stress en leefstijl gerelateerde ziekten. Een mooi streven dat door veel partijen gedeeld wordt. Om die reden was het ook niet moeilijk om een bevlogen netwerk bij elkaar te brengen, van gemeenten, provincies, departementen, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, zorgverzekeraars, kennisinstellingen, creative designers, gezondheids- en maatschappelijke organisaties.”

Dat klinkt als een mooi en relevant streven. Waarom is het dan toch niet tot een City Deal gekomen?

Steven Kroesbergen: “Dat het een relevant en urgent streven is, blijkt wel uit het grote aantal partners waarmee we de verkenning hebben uitgevoerd en die onderling al mooie good practices gingen uitwisselen. Maar bevlogenheid alleen is niet voldoende. Realiteit is dat veel partijen moeten kiezen waar ze hun tijd aan besteden. We hebben na grondige inventarisatie moeten concluderen dat er op dit moment niet genoeg bestuurlijk commitment, ambtelijke capaciteit en departementale vechtlust was om deze City Deal nú te starten.”

En hoe komt dat, denk je?

Kroesbergen: “Juist op dit thema is het belangrijk om in het ruimtelijk- en sociale domein met elkaar én met inwoners tot vernieuwende projecten te komen. De opgaven in de publieke ruimte zijn momenteel immens: de energie-, mobiliteits- en klimaattransitie vragen om veel inzet en middelen. Het is ons onvoldoende gelukt om met gezondheid en geluk voet tussen de deur te krijgen bij het ruimtelijk domein en met hen concrete pilots te formuleren. De financiering van de innovaties is ook ‘een dingetje’. Voor het investeren in groen-blauwe verbindingen, moestuinen, brede stoepen, fietspaden, speelpleintjes en buurthuiskamers is veel geld nodig. Niet alleen voor aanleg maar ook voor beheer. Dus moet je op zoek naar zogenaamde ‘baathouders’ van gezonde volwassenen en gelukkige kinderen. Mensen die fit zijn, kunnen werken, voor elkaar zorgen, wonen langer zelfstandig en doen veel minder beroep op professionele hulp. Dat scheelt veel kosten. Je wil dus geldstromen verleggen naar de preventieve vóórkant, in plaats van genezen achteraf… Het feit dat veel partijen dit willen, maar het desondanks niet of nauwelijks lukt, zegt genoeg.”

Maar dan is het thema dus misschien toch niet belangrijk genoeg?

Kroesbergen: “Zo kijken we er niet naar. Er zijn sowieso altijd méér urgente thema’s dan er City Deals zijn. De formule van City Deals om én lokaal ‘werk met werk te maken’ met veel aangehaakte kennis én landelijk gewenste doorbraken te forceren, is krachtig en kansrijk, maar vraagt uiteraard de nodige energie en moed van betrokken partners. Als de opgave makkelijk zou zijn, zou er geen City Deal voor nodig zijn… “

En waarom niet toch maar beginnen en ‘kijken waar het schip strandt’?

Steven Kroesbergen, Dealmaker bij Agenda Stad.

Steven Kroesbergen

Kroesbergen: “Omdat we bij Agenda Stad werken volgens het principe ‘als je het doet, moet je het goed doen’. City Deals werken niet met grote budgetten om doorbraken te forceren. City Deals hebben hun slagkracht te danken aan betrokkenheid en motivatie van de partners. Eind december waren er gewoon net te weinig gemeenten aan boord die én hun bestuurlijk commitment én hun in te brengen gebiedspilot rond hadden. Beetje complicerend was ook het feit dat het kabinet demissionair werd, hetgeen het departementale langetermijndenken enigszins bemoeilijkte. We hadden er ook voor kunnen kiezen om het maar te proberen, maar daarvoor vonden we het thema te belangrijk en het afbreukrisico te groot. De conclusie die we daarom hebben moeten trekken is: ‘deze City Deal verdient een beter momentum’.”

Had dat niet sneller duidelijk kunnen zijn? De verkenning heeft bijna een jaar geduurd

Kroesbergen: “Het kost tijd om tot een City Deal te komen. Je hebt meerdere partners uit verschillende disciplines, organisaties en overheidslagen nodig om scherpe inhoudelijke focus aan te brengen en een ambitieuze en tegelijk realistische City Deal te maken. Het komen tot de juiste focus, hierop te verdiepen en vervolgens het commitment op inzet te organiseren doe je niet in een maand. Je bouwt samen aan een gemeenschappelijk verhaal om tot doorbraken te komen. Dat je dan achteraf moet concluderen dat er niet genoeg ‘grinta’ is om écht verschil te kunnen maken is enorm jammer.”

Dus achteraf toch zonde van de tijd, Judith?

Ludding: “Zeker niet! Wat niet is, kan nog komen! We zijn er nog steeds van overtuigd dat het thema een City Deal verdient en we laten elkaar als partners van deze verkenning dan ook niet los. Er zijn tot vandaag de dag teleurgestelde reacties uit het netwerk en ook nieuwe geïnteresseerden die zich willen aansluiten. Het netwerk dat we met deze verkenning op de been hebben gebracht, heeft geleid tot spin-offs, uitwisseling en meer samenwerking. We hebben elkaar gewezen op kansen die bijvoorbeeld de Regio Deals bieden, dankzij hun focus op brede welvaart. Er zijn leernetwerken en livinglabs in ontwikkeling voor het programma Gezonde Leefomgeving van het ministerie van VWS, waarin veel van de vraagstukken die wij verkend hebben, terugkomen. In het Nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt in 20 wijken al langjarig gewerkt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. De City Deal kan met haar ontwerp- en toepassingsgerichte focus veel van deze initiatieven verrijken en verbinden. We vinden het oprecht jammer dat dat nu niet gebeurt. Zodra het momentum er is, staat de City Deal snel weer in de stijgers. En dan duurt het vast niet lang voor we van start gaan. De Dealtekst ligt klaar!”

Heb je naar aanleiding van dit interview vragen over de City Deal Gezonde en Gelukkige Steden of heb je interesse om als partner deel te nemen? Neem contact met ons op via [email protected].

 

 

 

 

Interview Town Deal: “We vroegen ons intern af waarom we geen City Deals voor kleinere gemeenten hebben”

In mei van dit jaar werd de Town Deal Sterke Streken ondertekend. Als afgeleide van de City Deals, richt het instrument Town Deal zich op kleinere en/of meer landelijke gemeenten. Die kampen immers ook met complexe opgaven. Én hebben vaak ook nog eens minder ambtelijke capaciteit om aan die opgaven te werken. De Town Deal is nu bijna een half jaar onderweg. Aanleiding voor Gebiedsontwikkeling.nu, hét onafhankelijke platform voor nieuws over gebiedsontwikkeling, om betrokken dealmaker Steven Kroesbergen van Agenda Stad en beleidsmedewerker Marieke Meijer van mede-initiatiefnemer Regio’s aan de grens te interviewen.

Lees het volledige interview op Gebiedsontwikkeling.nu

In het interview schetst Meijer dat deelnemende gemeenten in de Town Deal zich, anders dan bij een City Deal, richten op één actueel project of een actuele hulpvraag. Daarbij maakt de Town Deal gebruik van een Impactpool van externe partijen, die helpt om gericht een impuls te geven aan een project. Meijer schetst ook dat de Town Deal weliswaar geen ‘heilige graal’ is voor alle opgaven van kleinere gemeenten,maar wel nadrukkelijk aansluit bij het adviesrapport Elke Regio Telt van de drie adviesraden Rli, RVS en ROB.

De eerste Town Deal is een pilot voor dit nieuwe instrument en wordt na de looptijd van een jaar geëvalueerd. Toch durft Steven Kroesbergen al vooruit te kijken. “We denken nu al hardop na over een nieuw thema.” Mogelijk wordt dit ‘maatschappelijke onrust.

Meer weten over de voortgang van de Town Deal? Lees het volledige interview op Gebiedsontwikkeling.nu.

Van vluchteling tot regisseur inburgering

Huisvesting, opvang, taalonderwijs: steden kampen met grote uitdagingen voor nieuwkomers in hun gemeente. Maak daarbij meer gebruik van ervaringsdeskundigen, adviseert Anwar Manlasadoon, Regisseur inburgering bij Bureau Nieuwkomers van de Gemeente Arnhem en columnist bij dagblad De Gelderlander. ‘Zij kunnen je vertellen hoe het is om vluchteling te zijn.’

Manlasadoon was net klaar met zijn studie rechten in Aleppo toen de burgeroorlog in Syrië uitbrak. In 2015 vluchtte hij voor het oorlogsgeweld. Na een levensgevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee belandde de beloftevolle jonge advocaat van Koerdische afkomst in Nederland. Daar moest hij als vluchteling een nieuw leven opbouwen.

Een nieuw begin

“Ik had het gevoel dat ik opnieuw geboren was, niet als baby, maar als volwassen man. Ik moest opnieuw de taal leren, mensen leren kennen, een netwerk opbouwen. Ik had echt de hoop dat ik in Nederland aan de slag kon als advocaat, iets betekenen voor mijn nieuwe land”, vertelt Manlasadoon. “Dat bleek een illusie, want mijn diploma was niets waard hier. Dat was een beetje een slopend begin.”Manlasadoon besloot om snel Nederlands te leren en dat lukte hem. “Binnen elf maanden ging ik van het verplichte niveau twee niveaus omhoog. Daar ben ik heel trots op.”

Als statushouder belandde Manlasadoon in de stad Arnhem, waar hij werd uitgenodigd voor een bijeenkomst met hoogopgeleide vluchtelingen. “De gemeente wilde weten wat ze voor ons kon doen. Opvallend was dat mensen die een vak kenden, zoals installateurs en elektriciens, heel makkelijk werk vonden. Mensen met een andere achtergrond, zoals ik met mijn rechtenstudie niet. Dat was een teleurstelling. Het was gratis koffiedrinken op de bijeenkomst en terug naar het asielzoekerscentrum. Toen wist ik dat ik nog een lange weg te gaan had om mezelf te bewijzen.”

De Gelderlander

Via de bijeenkomst kwam Manlasadoon wel op het pad van De Gelderlander. De krant bood hem een eigen column aan, een kans die hij met beide handen aangreep. Hij schrijft als nieuwkomer elke week een column, Anwar burgert in. Confronterende én komische belevenissen. “Hier kan ik mijn verhalen kwijt, mijn mening geven en mijn leven delen. Ik wil een beeld geven van nieuwkomers in Nederland. Wat zijn de grappige en moeilijke dingen die wij tegenkomen? Waarom zijn we hier? Een kans om het beeld te verhelderen van vluchtelingen, en om van elkaar te leren. Ik begon in 2016 en zeven jaar later ben ik nog steeds columnist bij De Gelderlander.” Dankzij zijn columns werd Manlasadoon vorig jaar uitgeroepen als Arnhemse Held van 2022. “Dat zie ik echt als erkenning. Het geeft niet alleen maar positieve energie voor mij als persoon, maar ook een hoop motivatie voor mensen die in dezelfde situatie zitten als ik.”

Anwar de Arnhemmer

Manlasadoon besloot een andere studie te gaan doen. Omdat er veel vraag is naar technische mensen, startte hij de opleiding Industrieel Productontwerp aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en haalde zijn diploma. “Nu ben ik de trotse bezitter van een Nederlands diploma. Als ik ergens kom zeg ik niet meer dat ik een diploma rechten heb behaald aan de Universiteit van Aleppo, maar dat ik een Nederlands diploma heb.”

Na zijn afstuderen kreeg Manlasadoon al snel een baan als product designer bij een technisch bedrijf in Nijkerk. Toch voelde hij zich daar niet helemaal op zijn plek. “In mijn hart wilde ik eigenlijk graag iets vinden in mijn stad. Ik wilde iets voor Arnhem doen. Ik geloof niet in toeval. Dat ik in deze stad ben geplaatst, zie ik als mijn lot. Dankzij de columns is mijn netwerk groot en hoe meer mensen je ergens kent, hoe meer je je er thuis voelt. Ik ben niet alleen Anwar de columnist, maar ook Anwar de Arnhemmer. Dus bleef ik zoeken naar een baan in Arnhem en zo kwam ik de vacature tegen voor regisseur inburgering. Na een sollicitatiegesprek werd ik dezelfde dag nog aangenomen. Ik was zo blij, het betekende heel veel voor mij.”

De blik van een ervaringsdeskundige

Voor zijn werk als regisseur inburgering gebruikt hij zijn ervaringsdeskundigheid. “Jaren geleden zat ik aan de andere kant van de tafel, nu ben ik degene die het gesprek voert. Ik kijk naar mijn cliënten met twee blikken, die van gemeentemedewerker en die van ervaringsdeskundige. Ik weet hoe het is als een nieuwkomer een traject in te gaan. Ik weet wat het betekent om te vallen en op te staan. Hoe het voelt wanneer iemand je zegt dat je de taal moet leren, moet werken. Ik vertel hen: door het werk leer je de taal en jezelf kennen. Ik deel mijn ervaringen en zeg vaak, zonder arrogant te zijn: kijk naar mij. Ook ik was nog niet zo lang geleden een nieuwkomer. En nu zit ik hier en heb deze baan, door mijn wilskracht. Mijn vriendin zei het laatst heel mooi: ‘De aanhouder wint.’ Vallen is niet het einde, opstaan is een nieuw begin. En iedere keer dat je valt, kom je dichter bij je dromen. Zo moet je het zien. Dát zeg ik tegen mensen.”

Daarbij snapt Manlasadoon heel goed hoe het is om ‘de oorlog in je hoofd te hebben’. “We delen kwetsbaarheden. Ook ik moest vaak huilen, ik weet hoe het is als je je niet goed voelt. Maar we moeten wel samen door en ik zal jou wijzen wat de beste manier is om door te gaan. Dat hebben de mensen echt nodig. Ze zijn ook dankbaar dat ik mijn ervaringen met hen deel. Ook al ben ik ambtenaar, ik praat met hen van mens tot mens.”

Of hij een voorbeeld is voor andere vluchtelingen, vindt Manlasadoon moeilijk te zeggen. “Ik hoor het mensen wel zeggen, maar ik ben natuurlijk niet de enige. Er zijn duizenden mensen zoals ik, alleen kreeg ik de kans als ervaringsdekundige een voorbeeld te zijn voor mensen die zich down voelen, slachtoffer zijn. Het is aan mij en anderen om hen te helpen. Een win-win situatie voor iedereen, ook voor ons als stad.”

‘Iedere persoon heeft een kracht’

Manlasadoon adviseert dan ook stedelijke professionals om ervaringsdeskundigen meer in te zetten. “Laten wij de unieke ervaringen en de kracht van mensen gebruiken in onze stad. Het beleid is: je moet eerst de taal leren en dan kun je werken. Daarmee zet je mensen thuis vast, die wel kunnen werken. Taal heeft tijd nodig, werk niet. Door meteen te werken, leer je juist de taal. Dat heb ik zelf ervaren. Door mijn werk praat ik nu goed Nederlands. Dus geef iemand die goed kan schilderen werk en laat hem niet thuis zitten tot hij het woord voor verf en muur kent. Daarmee los je heel veel problemen op in onze samenleving.”

Verder raadt hij gemeenteambtenaren aan om meer de wijk in te gaan. “Kijk niet alleen naar data en papieren, praat met mensen. Over wat hun pijn is, wat hun successen zijn. Benoem niet alleen wat fout gaat. Wij hebben het als mens nodig te horen wat we goed hebben gedaan.”

 

Dag van de Stad

Op de Dag van de Stad op 9 oktober gaat Anwar Manlasadoon in gesprek journalist en radiomaker Mischa Blok in een sessie van het blok Verhalen van dichtbij. Een gesprek over hoe het is om vluchteling te zijn, over inclusie, het belang van taal en inburgering en zelf de regie nemen. Meer informatie: www.dagvandestad.nl

Provincie Zuid-Holland nieuwe partner in City Deal voedsel

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

De City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving heeft een nieuwe partner; de provincie Zuid-Holland sluit zich aan. Irene Voskamp, programmamanager gezonde leefomgeving bij de provincie en Liane Lankreijer van de stichting Voedselfamilies Zuid-Holland vertellen hoe de provincie werkt aan een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Zuid-Holland.

“Gezond en veilig is een van de hoofdopgaven van de provincie Zuid-Holland,” gaat Irene Voskamp van start. “En de opgave is urgent, want Zuid-Holland scoort landelijk het laagst als het gaat om levensverwachting in goed ervaren gezondheid en kent grote gezondheidsverschillen tussen gebieden onderling. Dit heeft verschillende oorzaken, die variëren van leefstijl en inkomen tot milieufactoren. Met ons programma gezonde leefomgeving willen we invloed uitoefenen op alle aspecten die het leven beïnvloeden.”

Blue Zone
“Een ideaal dat we hierbij vaak aanhalen is het verhaal van de Blue Zones,” legt Liane Lankreijer uit. “Dit zijn gebieden in de wereld waar mensen relatief lang en gezond leven. Wel ouder dan 100 jaar. Deze gebieden liggen o.a. in Italië en Griekenland. Interessant is natuurlijk om stil te staan bij de vraag hoe het komt dat deze mensen zo oud worden? Dat blijkt dan vaak een combinatie van elementen: schone lucht, sociale contact, het gevoel dat mensen hun leven nuttig vinden. Maar ook de voedselomgeving is hierbij een belangrijk aspect.”

“Vanuit dit perspectief kijken we ook naar de leefomgeving in Zuid- Holland. We willen gezonder ouder worden in een leefomgeving die ons daarbij ondersteunt. Daarbij hoort een brede aanpak, waar voedsel ook een onderdeel van is,” legt Irene Voskamp uit. “Het gaat daarbij niet alleen om gezond eten, maar ook om de sociale component van voedsel: het is een reden om bij elkaar te komen: samen voedsel bereiden en eten. Daar zitten heel veel kansen, waarbij je de fysieke en de sociale omgeving bij elkaar brengt.”

“Als provincie heb je niet heel veel macht of directe invloed op het leven in de stad. We moeten het hebben van de verbinding en de netwerken. Zo is de provincie een belangrijke partner /initiatiefnemer van Voedselfamilies.” Liane Lankreijer vult aan: “Voedselfamilies is een aantal jaren geleden gestart om de transitie in het voedselsysteem te versnellen.  Samen met pionierende boeren, onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werken we nu aan integrale oplossingen voor maatschappelijke voedsel- en landbouwvraagstukken.”

Het recept voor een gezonde stad
“Een mooie samenwerking is vorig jaar gestart in het Haagse Moerwijk waar veel mensen wonen met een klein budget. De participatiekeuken kookte samen met bewoners eneen oprichter van Dutch Cuisine vertelde over zijn passie voor eten. We hoeven mensen niet uit te leggen hoe ze gezond moeten eten, maar kunnen  de passie voor eten  aanwakkeren door samen aan de slag gaan.” vertelt Irene enthousiast

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij graag werken. Wij zijn van het netwerkend werken. En dat willen we graag inzetten voor deze City Deal.” Aldus Irene Voskamp. “De City Deal werkt in drie werklijnen: het veranderen van de voedselomgeving in de stad, het veranderen van het eetpatroon en het vergroten van het aandeel lokaal voedsel. Met de programma’s die we nu doen op het gebied van land- en tuinbouw zijn we van mening dat we vooral op dit laatste punt een rol kunnen spelen.”

Lokaal voedsel
De provincie Zuid- Holland wil ook werken aan concrete doelen: “In Zuid Holland zijn steeds meer zorginstellingen bezig met de wens om lokaal voedsel te bereiden voor hun patiënten. Veel andere partijen zijn ook met die vraag bezig: hoe maak je lokaal eten beschikbaar voor verschillende doelgroepen,” Laten we nu niet allemaal zelf het wiel uitvinden: de City Deal is de plek om hier samen mee aan de slag te gaan!”

En op de lange termijn? “Ik hoop dat we voedsel ook gewoon weer leuk gaan vinden,” sluit Irene Voskamp af. ”Te veel mensen hebben obesitas, de relatie met boeren staat onder druk. Voor te veel mensen is eten een ingewikkeld onderwerp, waarin de nadruk ligt op wat allemaal niet meer mag.  Terwijl er heel veel mooie en goede initiatieven zijn. Een ontspannen en prettige omgang voedsel – dat zou ik ons allemaal toewensen.”

 

Jaarverslag 2022 – Interview Elise Hol ”Durf te experimenteren, leer wat werkt en wat niet”

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk
Ilse Hol - Programmamanager Twentse koers

“Kijk naar wat wél kan. Daarvoor moet je samenwerken, durven en gewoon doen. Durf te experimenteren, leer wat werkt en wat niet. Dus niet alleen praten, maar ook doen”

 In Twente ligt regionale samenwerking op koers

De Twentse Koers is een unieke regionale samenwerking, waar mooie dingen uit voortkomen. Deze werkt domeinoverstijgend en kan dankzij de inzet van technologie nóg groter worden. En het mooie is: iedereen kan dit. Start klein, stop met praten en ga doen. In gesprek met programmamanager Elise Hol.  

 Waar zet Twentse Koers zich voor in?

“Twentse Koers is een samenwerkingsverband tussen het sociaal domein en de zorg, dat inzet op gezondheid en voorkomen van ziekte en zorg om daarmee het zorgstelsel beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het verband bestaat uit 14 gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, Provincie Overijssel, GGD Twente en nog 300 andere partijen rondom zorg en  ondersteuning.”

 Wat is het belang van Twentse Koers?

“Als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen – toenemende zorgvraag, vergrijzing en dergelijke – dan neemt de druk op de zorg toe. Het is daarom van belang in te zetten op preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning. Het sociaal domein speelt daarin een sleutelrol. Ik denk echt dat daar hele mooie kansen liggen; rondom ketensamenwerkingen in de wijken, de voorzieningen rondom gezonde leefstijl en bewegen, vroegsignalering van schulden … We zijn er nog lang niet, maar in verbinding met zorg liggen er mooie kansen in het verschiet.”

Hoe ziet dat ‘in het verschiet’ er over pakweg een jaar of 10 uit?

“Ik verwacht dat professionals uit het sociaal domein veel meer gaan samenwerken met wijkverpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten en samen gaan kijken naar ‘wat heeft deze inwoner nou echt nodig en hoe kunnen acute problemen worden voorkomen’.”

Wat kan de City Deal hierin betekenen?

“De City Deal Slim maatwerk zet in op de inzet van technologie en innovatie in zorg en ondersteuning. Dat is een heel belangrijk onderdeel, want nodig voor het toekomstbestendig houden van de zorg. Visie en de technologieën zijn er vaak wel, maar dan lukt het nog niet om dit echt te vertalen naar de praktijk. In deze City Deal komen meerdere werelden en typen organisaties bij elkaar: zorg en het sociaal domein, financieel stelsel, wetgeving en uitvoering, én leveranciers van de technologie zelf.”

Over welke technologie praten we?

“Technologie in de wijk kan zo simpel zijn als een druppelbril en een medicatiedispenser – zodat de wijkverpleegkundige niet langs hoeft te komen – tot de inzet van een stofzuigerrobot en sensoren die lichaamswaarden meten. Mooie dingen, waardoor inwoners zelfredzaam kunnen zijn. Maar het moet wel altijd onderdeel uitmaken van een groter geheel.”

Leg eens uit …

“Technologie is een belangrijk onderdeel van het grotere plaatje. Maar je kunt niet alle mensen over één kam scheren. Je kunt bij bekkenbodemproblematiek een app aangereikt krijgen, maar die werkt niet voor iedereen. De één heeft een overactieve bekkenspier en de ander een inactieve. En soms kunnen mensen niet met dit soort technologieën omgaan door bijvoorbeeld een taalbarrière. Een juiste persoonlijke intake en de juiste afstemming tussen professionals blijft belangrijk. Daarom is het zaak de werelden op een juiste manier bij elkaar te brengen en goed te kijken naar wat past bij de inwoner waar we het over hebben. Ook belangrijk is dat we inzicht bieden aan inwoners, niet sec de technologie pushen, maar uitleggen wat de voordelen ervan zijn, dat het een bijdrage levert aan eigen regie en levensgeluk.”

Wat kunnen jullie binnen de City Deal van anderen leren?

“Over data bijvoorbeeld. Dat is enorm complex, want in de Twentse Koers koppelen wij veel databronnen aan elkaar. Data van de GGD – epidemiologische onderzoeken en gezondheidsmonitors – aan zorgconsumptiedata van zorgverzekeraars en zorgkantoren via Vektis en aan data van gemeenten, denk aan Wmo, Jeugdwet en armoedecijfers. Veel verschillende typen data, vaak op een andere manier gemeten. Dus dit is wel appels met peren vergelijken en lastig om volledig te snappen. Het mooie aan de City Deal is dat andere gemeenten, zoals Den Haag en Utrecht, hier ook al stappen in hebben genomen. En er zijn andere grote partijen, zoals hogescholen en ICT-bedrijven, bij betrokken die hier ook weer ideeën over hebben. Voor ons heel fijn om van elkaar te leren, zodat we dit samen kunnen doorontwikkelen.”

En vice versa, wat valt er van jullie te leren?

“Twentse Koers is de enige regio in de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Wij zijn al heel ver in het bij elkaar brengen van alle verschillende partijen. We hebben veel projecten draaiende en er is veel vertrouwen in elkaar. Dat vertrouwen is cruciaal om projecten met technologische innovatie te starten. Dat kun je van ons leren. Een mooi idee grootschalig verder brengen en afspraken rondom inkoop en dergelijke verankeren.”

Wat zijn uitdagingen waar jullie tegenaan lopen?

“Heel belangrijk is dat er wel ruimte wordt gecreëerd in het juridische en financiële stelsel voor de inkoop, het beleid en de financiering. Een voorbeeld: de wijkverpleegkundige gaat naar de inwoners en ze neemt dan een koffer met hulpmiddelen mee, zoals de druppelbril. De uren van de wijkverpleegkundige worden vergoed, maar de koffer niet. De financiering van de zorgverzekeringswet zit zo dichtgetimmerd, daarover moet je met elkaar in gesprek. Daarom is het belangrijk dat de Rijksoverheid ook bij de City Deal aansluit.”

Nog meer kansen?

“Grote wachtlijsten in de GGZ, kan de technologie daarin iets betekenen? Bijvoorbeeld een app ter overbrugging om escalatie te voorkomen. We kijken continu naar de zorg zelf. Maar er is een personeelstekort, veel kan niet. Kijk naar wat wél kan. Daarvoor moet je samenwerken, durven en gewoon doen. Durf te experimenteren, leer wat werkt en wat niet. Dus niet alleen praten, maar ook doen.”

En nu?

“Niet naar elkaar blijven kijken, maar ontdekken waar het vastloopt en actie ondernemen. Het Rijk moet daarin ook over kaders heen kijken. Niet specifieke, nieuwe projecten financieren, maar het vertrouwen geven om financiering domeinoverstijgend aan te bieden, de ruimte creëren voor regionale samenwerking. En monitoring om daarvan met elkaar te leren.”

Meer weten over de City Deal? https://agendastad.nl/jaarverslag-2022-zo-werken-we-samen-aan-de-slimme-stad/?cd=1

Jaarverslag 2022 – Marjolein Pauly ”Een proces waarin je samen nieuwe wegen en routes ontdekt”

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Een netwerk dat digitale en technologische ontwikkelingen inzichtelijk maakt én deelt. Zo definieert Marjolein Pauly, beleidsadviseur Innovatie & Ruimte bij de gemeente Sittard-Geleen de City Deal. “Ik krijg veel energie van de bijeenkomsten.”

Wat heeft de City Deal opgeleverd?

“Het heeft ons als gemeentelijke organisatie meerdere tools, een smartcityvisie, diverse fysieke interne activiteiten en kennis opgeleverd. Het is nog wel een uitdaging om hiermee op de juiste manier de organisatie te bereiken en alles op de juiste plaats te implementeren. We zijn onderweg, maar nog niet daar waar we willen staan. Doel is dat we smart city echt zien als ondersteuning in onze bestaande werkzaamheden en niet als ‘meer werk’.”

Waar heb jij het meest aan gehad?

“Ik haal veel informatie, ook over actuele ontwikkelingen, uit de WhatsAppgroep. Dat is waardevol en gewoon heel leuk. Daarnaast is het een laagdrempelige manier om een vraag te stellen aan ‘de rest van het land’. De onderwerpen lopen uiteen van strategische ontwikkelingen tot aan concrete technische snufjes. Doordat er veel kennisuitwisseling plaatsvindt, sta je er niet ‘alleen’ voor. Het is een proces waarin je samen nieuwe wegen en routes ontdekt. Ik krijg veel energie van de bijeenkomsten. En ze leveren vaak een interessante andere invalshoek op of net dat ene inzicht waarmee je erg geholpen bent binnen je eigen werkveld.“

Kun je een succes noemen waar je trots op bent?

“Het opleveren van onze smartcityvisie was voor ons een ijkpunt in 2021. Dit is mede dankzij de City Deal een beweging in de juiste richting. Mede dankzij de contacten die we daar opgedaan hebben, is de visie ontwikkeld (dankzij het bedrijf Jelmer).”

Als je terugblikt op de City Deal, wat zou je dan nu anders doen?
“Zelf zou ik meer aandacht willen voor de interne communicatie. Hoe kunnen we nu alles wat we leren met de City Deal met de juiste energie, zo concreet mogelijk en met een herhalend patroon overbrengen naar de interne organisatie/ onze collega’s? Zodat we met zoveel mogelijk mensen leren en kennis uitwisselen.”

Hoe speelt de digitale transitie een rol in jouw organisatie?
“Op alle gebieden speelt de digitale transitie een rol. Of het nu gaat om het ontwerpen van de openbare ruimte, het contact met de inwoner, de keuzes te maken in het beleid of de werkwijze van de organisatie zelf. Tegenwoordig zijn er overal technologische en digitale tools voor beschikbaar. Wij krijgen de kans om daar gebruik van te maken zodat we werk kunnen verlichten en meer maatwerk kunnen bieden op de plaatsen waar dat nodig is.”

Waar lig je wakker van met betrekking tot de digitale transitie?
“De hoeveelheid mogelijkheden en hoe we deze intern gecommuniceerd krijgen. Met name hoe we de meerwaarde ervan inzichtelijk kunnen maken en over kunnen brengen.”

Hoe maak je de digitale transitie succesvol?
“Klein beginnen en gewoon doen en durven. Met open en transparante communicatie waarbij wij uitleggen waarom we de keuzes maken. Hopelijk geeft dat ook sneller inzicht in de winst van de digitale transitie. Belangrijk daarbij is om met regelmaat te evalueren en onszelf een spiegel voor te houden of we nog op de juiste weg zijn.”

Waar wil je in de komende periode graag mee aan de slag?

“De komende jaren werken wij aan de uitrol van onze Smart City visie. Dit doen we met ondersteuning van de City Deal, ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en van de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Bij de herstructurering van onze ‘Zeeheldenbuurt’ willen wij bijvoorbeeld direct kijken of we de buurt ‘slimmer’ kunnen inrichten. Welke toepassingen kunnen wij inzetten en hoe kunnen wij samen met inwoners en via digitalisering aan de slag? Dit proces gaat ongetwijfeld veel leerlessen opleveren, die wij willen delen met de rest van de organisatie en daarbuiten. Zowel het ‘vallen’ als het ‘opstaan’. Zo krijgen wij meer inzicht in wat smart city in ons werk kan betekenen.”

Meer weten over de City Deal? https://agendastad.nl/jaarverslag-2022-zo-werken-we-samen-aan-de-slimme-stad/?cd=1

 

Jaarverslag 2022 – Interview Erwin Tak ”Slim samenwerken en slim delen, dat is pas vooruitgang”

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

De inzet van technologie binnen het sociaal domein vraagt om de nodige verleidingskunsten vanuit gemeenten, want onbekend maakt onbemind. Voordat technologie écht ingezet kan worden, zijn er nog wat hordes te nemen. Maar Erwin Tak, opgavemanager technologie OCW voor de gemeente Den Haag, wil alle barrières slechten.

Hoe kijk jij naar het sociaal domein in Den Haag?

“Het is een enorm uitdagend domein, waarin vraagstukken groot zijn en uitdagingen nog groter. Het is zaak om het sociale domein met de hoogste prioriteit toekomstbestendig te organiseren. We willen mensen in een kwetsbare situatie blijven ondersteunen, ervoor zorgen dat ook zij voldoende kunnen participeren en een goede kwaliteit van leven kunnen behouden.”

“Niet alleen de vraag neemt toe, ook de tekorten op de arbeidsmarkt, ook de kosten. Op dat snijvlak streven we ernaar dat iedereen de zorg krijgt of blijft behouden die hij of zij nodig heeft.”

Is er ook iets positiefs aan alle tekorten?

“Door de grotere uitdaging gaan we ook naar andere dingen kijken dan naar nog sneller, nog harder werken, nog meer mensen in dienst. Er ontstaat ruimte voor innovatie en technologische ontwikkeling.”

Wat betekent dit voor de toekomst?

“Waar we nu op inzetten, is zorgen dat mensen de mogelijkheid krijgen om zelf ondersteuning op te pakken. Dat ze zelfredzamer worden. Nu krijgen ze ondersteuning vanuit allerlei verschillende organisaties, maar dat wordt steeds lastiger te realiseren. Dus we willen de mensen verleiden én de middelen in handen geven om dat voor een deel zelf te kunnen doen. Alles wat regulier/eenduidig is, kan misschien wel worden opgepakt door slimme oplossingen, nieuwe concepten of een innovatieve aanpak.”

Wat is de rol van de gemeente binnen deze digitale transitie?

“De gemeente is voornamelijk aanjager. Verantwoordelijk voor het faciliteren en het stimuleren van de digitale transitie in het sociaal domein. Wij kopen zorg in bij organisaties en spreken met hen een resultaat af. Wij schrijven niet voor hoe zij hun werk moeten vormgeven, maar proberen hen te verleiden om met nieuwe ontwikkelingen aan de slag te gaan.”

“We investeren in preventie, verbinden partijen én organiseren de samenwerking tussen partijen om zo innovatie te kunnen opschalen en verandering te realiseren. We willen het sociaal domein ook expliciet ontsluiten voor bedrijven en startups, waarvoor we challenges organiseren. Ook hebben we een fonds voor zorginnovaties en helpen we met de implementatie van die innovaties bij zorgorganisaties.”

Verbinding die de gemeente ook legt met de City Deal Slim Maatwerk, toch?

“Klopt. Gemeenten en zorgorganisaties, iedereen loopt hier tegenaan en denkt na over hoe dit op te lossen. Door dit te delen, de uitwisseling te zoeken en dit voor een deel samen te ontwikkelen, in combinatie met kennisinstellingen, bedrijven, ministeries, komen we tot nieuwe instrumenten.”

Wat deelt Den Haag?

“Den Haag werkt aan de Thuis Technologie Verkenner, waarmee mensen sneller en relevantere informatie krijgen over: wat zou jou helpen in jouw situatie om thuis zelfredzamer te wonen? En aan de andere kant helpt het bedrijven om goede producten beter naar de markt te brengen.”

“Het gaat om een online applicatie die adviseert in de context waarin iemand woont. Een simpel voorbeeld: iemand heeft moeite met stofzuigen. Op basis van de vraag kan het advies zijn; een robotstofzuiger. Maar op basis van hoe iemand woont: overal dozen, tafeltjes en veel drempels, niet. We kijken verder. En dit gepersonaliseerde advies koppelen we aan één van de uitleencentra in de stad. Want een andere barrière die we hier zagen, is dat de kosten van technologie voor sommige inwoners best hoog zijn. Door hen de kans te geven om producten eerst te lenen en te ervaren, kunnen ze daarna beter besluiten of ze het product ook zelf willen aanschaffen. Dus, goed afgestemd, zichtbaar, ervaarbaar, leenbaar …”

“Hiermee experimenten wij in Den Haag en dat willen we graag delen met en aanbieden aan andere gemeenten. Wat vinden jullie, hoe kunnen we dit nog verder finetunen, willen jullie dit ook? Zo krijg je veel meer massa, wordt de matching via AI natuurlijk ook steeds slimmer en kunnen we daarmee de wereld veranderen.”

Digitalisering kan ook weerstand oproepen, herkenbaar?

“Absoluut. Technologie is ‘koude’ zorg en we zijn gewend zorg in mensvorm te leveren. Je ziet dit gedachtegoed wel wegebben naar meer maatwerkoplossingen: een combinatie van informele zorg, zorg vanuit een zorgaanbieder én technologie. Maar het is lastig om uit bestaande processen te stappen.”

Kan de City Deal hierbij helpen?

“In het sociaal domein kunnen goede voorbeelden helpen. Luisteren naar ideeën die werken, uit eventueel andere sectoren. Die link kunnen we maken met andere gemeenten en gebruikers. Loskomen van het ‘ja maar’ en openstaan voor andere mogelijkheden.”

Wat zijn risico’s van die mogelijkheden?

“Ik kan me risico’s voorstellen bij sommige eindgebruikers. Zoals met het leefstijlmonitoringssysteem, dat hang je op in het huis van iemand die alleen woont. Je kunt hiermee gevaarlijke situaties voorkomen met behulp van bewegingssensoren. Die houden bij of iemand beweegt, eet, naar buiten gaat. Heel nuttig voor mantelzorgers op afstand. Wij hebben gekeken naar hoe we dit kunnen koppelen aan de behoefte van mensen die zelfstandig wonen. Want wat gebeurde er: mensen snapten het niet. De bijbehorende app niet, zo’n sensorkastje niet – ‘is het een camera die me bekijkt?’ – , je hebt er geen controle over en dat ding staat 24/7 aan … Wat ik zie gebeuren is dat zo’n technologie over mensen uitgerold wordt, zonder dat zij hierover een geïnformeerd besluit kunnen nemen. Dat is een grijs gebied. Bedrijven richten zich op mantelzorgers. Vanuit de gemeenten willen wij met de eindgebruiker en cliënt in gesprek. Mensen moeten zelf beslissen wat ze willen.”

Hoe is vraaggestuurd te borgen? 

“In een werkgroep van de City Deal houden wij ons bezig met vraag-antwoord. Hoe krijg je dit beter op elkaar afgestemd? We hebben voorgesteld om een extra werkgroep te starten die kijkt naar hoe we als gemeenten samen vragen kunnen opstellen, zodat we aan de digitale tech-wereld preciezer kunnen aangeven waarnaar we op zoek zijn.”

“In Den Haag werken wij met vraaggestuurde programma’s en pilots. Zo hebben we sinds 2016 een iZi-ervaarwoning, die is ingericht door aan bewoners te vragen waar hun behoefte ligt. Daar hebben we de technologie bij gezocht. Dat is een andere selectie dan leukste, hipste, nieuwste trends. Zij willen zelfstandig blijven koken, ’s nachts veilig naar het toilet. Daar zoek je oplossingen voor.”

“Het is langzaam starten, pionieren, investeren, lang genoeg volhouden en bouwen aan je netwerk. City Deal Slim Maatwerk is een mooi verlengstuk om slim samen te werken en slimme kennis te delen.”

Meer weten over de City Deal? https://agendastad.nl/jaarverslag-2022-zo-werken-we-samen-aan-de-slimme-stad/?cd=1

Jaarverslag 2022 – Interview Marieke Beekers ”Wees je bewust van de impact van technologie”

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat
Marieke Beekers, verbindingsmaker bij de gemeente Breda

Mensen of partijen samenbrengen vanuit de win-win-win gedachte, zodat de stad daar ook baat bij heeft. Dat is wat Marieke Beekers graag doet. De verbindingsmaker voor de gemeente Breda voelt zich als een vis in het water in de werkgroep ethiek binnen City Deal.

Beekers geeft namelijk ook invulling aan de ‘mindware’ van Bredata, het masterplan digitalisering van Breda. In Breda willen we de stad zijn waar de menselijke maat van digitalisering centraal staat. Onder mindware binnen Bredata wordt digitale ethiek, digitale vaardigheden, inclusie en balans verstaan. Het gaat om bewustwording van de impact van technologie en in balans on- en offline genieten van het leven. Door aansluiting bij de werkgroep ethiek binnen City Deal wilde ze onderzoeken wat zij van elkaar kunnen leren en voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van digitale ethiek.

Waar heb je zelf het meeste aan gehad?

“In het begin was ik vooral aan het absorberen, kennis opdoen, hoe geven andere gemeenten/steden invulling aan digitale ethiek? Het scherpte mijn eigen geest en manier van denken waar wij als stad Breda voor staan. Nu is het meer kennisdelen. De werkgroep is een kennisnetwerk geworden. Een feestje om bij te horen.

In Breda heb ik vanuit Bredata mindware een ethisch stedelijk team samengesteld, volgens het motto van Breda: ‘Breda brengt het Samen’. Met het ethisch stedelijk team proberen wij met iedereen die actief is in het publieke domein van Breda (hogescholen, woningbouwcoöperaties, het ziekenhuis, veiligheidsregio, bibliotheek, zorgorganisaties) het gesprek te voeren over digitale ethiek. Door samen casussen te bespreken of middels sprekers of door het doen van een spel dat aanzet tot nadenken. Ik geloof in samenwerken, samen zoeken en vinden. Digitale ethiek gaat over iedereen en gaat ook iedereen aan. De mix aan partijen en gezichtspunten maakt het gevarieerd, leuk en interessant.”

Noem eens een succes?

“Laatst hadden wij een netwerkbijeenkomst van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Als werkgroep zit er dan, zoveel gedrevenheid bij elkaar! We wisselen ervaringen uit maar bedenken ook hoe we samen nog meer impact kunnen maken. Door naast het inventariseren van ethische methodes en die inzichtelijk te maken voor iedereen ook als werkgroep meer samen te doen. Bijvoorbeeld door sprekers te vragen, bij elkaar of elders op werkbezoek te gaan of opleidingen te maken. Het is de next step: hoe til je als land de digitale samenleving naar een hoger level? Een ander hoogtepunt was de Summerschool afgelopen zomer, waarbij wij vanuit de werkgroep met studenten en jong professionals filosofeerden over het vraagstuk hoe we inwoners beter kunnen laten participeren. Ik kwam met zoveel energie terug!”

Als je terugblikt, wat zou je dan anders doen?

“Mede door het online werken gingen we wel eens te opdrachtgericht een bijeenkomst in. Hoe wordt een tool zo goed mogelijk ingevuld? Terwijl net buiten die cirkel van focus ook iets heel waardevols kan liggen. Dat is de kers op de taart. Juist in geval ethiek is de dialoog zo waardevol. Stel open vragen. Hoe doe jij dit? Laat ruimte over voor ontmoeting en de menselijke maat.”

Maak je je wel eens zorgen?

“De ‘wereld’ en de dienstverlening wordt steeds digitaler. Opkomen voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, heeft ook met digitale bewustwording en -ethiek te maken. Binnen de organisatie wordt daar ook over nagedacht. Wat doe je wel of juist niet digitaal? Maak afspraken over een digitale balans. Afgelopen jaar heb ik met een groep ontwerpers gekeken naar een betere digitale balans voor jongeren. Hoe kun je elkaar ook nog gewoon ontmoeten zonder telefoons?”

Hoe kijk jij naar digitale transitie?

“De basisvragen zijn: kan het en mag het? Maar eigenlijk moet de vraag ook zijn: willen wij het? Zonder daarbij de vooruitgang te willen remmen. Je kunt deze vraag ook gebruiken om iets te stimuleren, iets beter te maken. Digitalisering kan helpen bij het vormen van een betere samenleving, maar op basis van welke waarden gebeurt dit? Ik ben niet tegen technologische ontwikkelingen, maar ben wel -opbouwend – kritisch. Hebben wij oog voor alle aspecten? Willen wij dit? En op deze manier of kan het op andere wijze? Wees je bewust van de impact van technologie op ons menselijk samenleven.”

Meer weten over de City Deal? https://agendastad.nl/jaarverslag-2022-zo-werken-we-samen-aan-de-slimme-stad/?cd=1