Nationaal Groeifonds investeert 85 miljoen euro in samenwerking rondom slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

De Ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, over de totale looptijd van 5 jaar. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij. In het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem werken G40 gemeenten samen met andere overheden, de ministeries van I&W en BZK en bedrijven. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld, om zo het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen. Ook de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is betrokken bij deze samenwerking.  

Transities vereisen samenwerking 

In het Coalitieakkoord zijn scherpe doelen vastgelegd voor 2020 op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof. In de komende 7 jaar moet de CO2-uitstoot met minimaal 55% zijn verminderd, de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd en er moeten 900.000 extra woningen bijkomen, zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing. Dit vraagt om publiek-private samenwerking en om coördinatie tussen Rijk en medeoverheden, en de maatschappelijk verantwoorde inzet van informatietechnologie. Op die manier bieden de transities kansen om het verdienvermogen van Nederland te versterken en de brede welvaart te bevorderen.

Nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het ecosysteem investeert in intelligente toepassingen, versnelde kennisopbouw en vertrouwde data-ontsluiting tussen de deelnemende partijen, op maatschappelijk verantwoorde wijze. Beleid, investeringen in het fysieke domein en informatietechnologie worden in samenhang ingezet, om het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen. Voorzieningen in werk, onderwijs en zorg worden daardoor beter bereikbaar: slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld.

 

Kansen om leefbaarheid te verbeteren

Concreet biedt het ecosysteem mogelijkheden om bijvoorbeeld deelmobiliteit slimmer te organiseren. Denk daarbij aan gebieden waar de parkeernorm verlaagd wordt, omdat binnenstedelijk nieuwe woningen worden gerealiseerd. Minder parkeergelegenheid heeft direct invloed op de verkoopbaarheid van woningen, het rendement op investeringen, het woongenot, verplaatsingsmogelijkheden en het vestigingsklimaat. Bewoners willen graag soepel naar hun werk, de kinderopvang en sport: dat is met bijvoorbeeld deelmobiliteit op een nabijgelegen hub goed te organiseren. Dat vereist inzicht in actuele beschikbaarheid van verschillende soorten vervoermiddelen, de tarieven en aansluitingen. Het vraagt ook om samenwerking, databeschikbaarheid en data-uitwisseling tussen projectontwikkelaars, bouwers, corporaties, hub-exploitanten, deelmobiliteitsaanbieders en gemeenten. Het ecosysteem maakt dit mogelijk.

Een andere mogelijke toepassing van het ecosysteem is het versterken van de zelfsturing en zelforganisatie door bewoners en bedrijven. De platformtechnologie biedt kansen tot coöperatievorming, of bijvoorbeeld de omschakeling van een leasevloot naar een mobiliteitsbudget. In de woningbouw creëert het systeem kansen voor een netwerk van bouwhubs, ter vermindering van het aantal transportbewegingen en uitstoot en betere verkeersveiligheid. Dankzij het ecosysteem is verantwoorde datatoegankelijkheid en samenwerking mogelijk.

Betere bescherming en sneller opschalen 

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de Ministeries van I&W en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Bedrijven kunnen dankzij het ecosysteem nieuwe, slimme businessmodellen ontwikkelen en sneller opschalen en daarmee markt maken. Burgers en bedrijven worden beter beschermd tegen privacy inbreuken en niet-transparante algoritmen. 

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Jan-Willem Wesselink, programmamanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’: ‘Het DMI-Ecosysteem zorgt ervoor dat we de kansen benutten die digitalisering en technologisering bieden om de grote problemen op te lossen die we in Nederland hebben. Het is erg waardevol dat dit vanuit het Groeifonds wordt ondersteund. Zo kan ook het werk dat we in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ doen, worden versterkt.’

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Pingback: URL