Vacature: City Deal Vitale Binnensteden zoekt verbindende en daadkrachtige programmacoördinator

De City Deal Vitale Binnensteden die dit jaar van start gaat, is voor de looptijd van de deal – vier jaar – op zoek naar een programmacoördinator voor 3-4 dagen per week. Heb jij een ruimtelijk-economische achtergrond en affiniteit met stedelijke transformatie? Ben jij van nature een verbinder en daarnaast resultaatgericht en een kei in helder communiceren? Lees dan de vacaturetekst en reageer voor 17 februari 2023!

Wie zoeken we?

Tussen organisaties in heel Nederland maak jij als programmacoördinator van de City Deal werk van de transformatie in de grote binnensteden. Dat doe je door slim en daadkrachtig samen te werken met verschillende ministeries, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij jou als drijvende kracht stropen deze partijen de mouwen op om gezamenlijk tot vernieuwing te komen om van de binnenstad een geliefde verblijfsplek te maken met een mix van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen in een aantrekkelijke en groene setting.

Over de City Deal Vitale Binnensteden

Binnensteden zijn een belangrijke economische motor en sociaal hart van de stad. De toekomst van de Nederlandse binnenstad staat al geruime tijd onder druk. Het gebruik van de binnenstad verandert én intensiveert, en de coronacrisis heeft bepaalde ontwikkelingen versterkt waardoor we op een kantelpunt van veranderingen staan in de binnenstad. Gemeenten, retailers, dienstverleners, de cultuursector, vastgoedeigenaren en stadsbezoekers zien het levendige hart van hun stad in aantrekkelijkheid afnemen en op sommige plekken zelfs verloederen. Er is behoefte aan vernieuwende aanpakken en financieringsoplossingen om duurzame transformatie mogelijk te maken. In de City Deal Vitale Binnensteden experimenteren koplopergemeenten samen met ministeries om van de binnenstad een bruisende en toekomstbestendige plek te maken. Basis voor de City Deal vormt de Verkenning G6 Binnensteden: sturen op transformatie (Bura/Stec, 2022) en de samenwerkingsagenda die door de G6-steden op basis hiervan is opgesteld.

Alle deelnemende partijen brengen eigen projecten en eigen ervaringen in. Daarbij ligt de focus op vier werklijnen:

 1. Programmeren van de binnenstad
 2. Versterken van samenwerkingen in binnensteden
 3. Strategieën voor aanpak van financiering, vastgoed en ondermijning
 4. Data en monitoring

Jouw taken

 • Je voert de dagelijkse leiding en coördinatie van de City Deal en bent aanspreekpunt voor alle partijen in de City Deal. Je wordt hierin bijgestaan door een inhoudelijk expert die als rechterhand meedenkt en jou kan adviseren. Je wordt ondersteund door een secretaris en communicatiemedewerker. Je zit het tweewekelijks kernteamoverleg voor bestaande uit de meest betrokken rijks- en gemeentelijke partners.
 • Je coördineert de samenwerking en zorgt dat er met plezier en voortgang wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan dat jij met hen opstelt.
 • Jij zorgt dat partijen vanuit de analyse in de actie-modus komen. Zodat partijen slagvaardig projecten opstarten en uitvoeren.
 • Je organiseert City Deal-dagen waar alle partijen bijeen komen om de voortgang te bespreken, plannen te smeden en voorbeeldprojecten te bezoeken.
 • Je voert overleg met vastgoedpartijen, retailers, banken, overheden, kennisinstellingen en andere partijen over kansen, belemmeringen en prikkels die bijdragen aan de transformatie van binnensteden.
 • Je signaleert kansen voor ´systeem doorbraken´, zoals nieuwe wetgeving, beleid, financiering of afspraken met de markt. Hiervoor ontwikkel je met de City Deal partners passende instrumenten.

Functie eisen

 • Je werkt enthousiasmerend en bent in staat mensen en partijen in beweging te brengen.
 • Je hebt een sterke ruimtelijk-economische achtergrond en hebt affiniteit met stedelijke transformatie en vastgoedvraagstukken. Bij deze transformatie kijk jij van nature vanuit meerdere perspectieven en heb je kennis van zowel de publieke als private sector.
 • Je bent van nature een verbinder, teamspeler en netwerker.
 • Je hebt een sterke proces-intelligentie, schakelt makkelijk tussen bestuurslagen en je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende partijen.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen helder toelichten.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een praktijkgerichte inslag.
 • Je bent onafhankelijk en handelt (niet vanuit een organisatiebelang) in dienst van het collectief.

Praktisch

 • Verwachte tijdsbesteding: 24-32 uur per week, flexibel in te vullen.
 • Gewenst niveau: schaal 13/14.
 • Looptijd: gedurende looptijd City Deal Vitale Binnensteden (4 jaar)
 • Invulling: één persoon (en geen team), ook omwille van korte lijnen met andere betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Mocht je interesse hebben, dan vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat denk jij dat deze City Deal voor de Nederlandse binnensteden concreet kan betekenen?
 • Hoe zie je je eigen rol in de uitvoering van de City Deal?
 • Wanneer kijk jij aan het einde tevreden terug op de samenwerking?

Procedure

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk vrijdag 17 februari door een email met je motivatie en CV te sturen naar: postbus.agendastad@minbzk.nl.

Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele kandidaten. Met deze kandidaten zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een programmacoördinator gemaakt zal worden. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (Dealmaker Agenda Stad) via: steven.kroesbergen@minbzk.nl.

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 29 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.

 

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt verlengd en breidt verder uit

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daarom sluiten 59 partners zich op 19 januari in ’s-Hertogenbosch aan bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

De afgelopen twee jaar is er door 63 partners gewerkt in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Samen willen ze de kansen van digitalisering en technologisering benutten om regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en de democratie te versterken.

Een groot smartcitynetwerk dat stappen wil zetten

Met succes, want er zijn 16 nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen. Maar bovenal hebben de partners de afgelopen jaren ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, waardoor er meer snelheid ontstaat in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan dat de komende jaren grote stappen wil zetten.

Projectleider Jan-Willem Wesselink is tevreden met de volgende stap. ‘We hebben een goede basis gelegd om de kansen te benutten die digitalisering en technologisering aan steden, dorpen en regio’s kan bieden. Die kansen moeten we nu omzetten in waarde. Het is mooi om te zien dat de partners daarmee door willen.’

Partners City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen op 19 januari de volgende stap van de City Deal in ’s-Hertogenbosch: gemeente Alkmaar, gemeente Amersfoort, Amsterdam Smart City, gemeente Apeldoorn, Arcadis, Argaleo, Avans hogeschool, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BNA, BNSP, BPD, BTG, gemeente Breda, Brightlands Smart Services Campus,  gemeente Capelle aan den IJssel, Capgemini, Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, Civity, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, gemeente Den Haag, gemeente Deventer, DHM, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Facilicom Solutions,  Fiware, FME, Fontys hogeschool, Future City Foundation, Goudappel, gemeente Heerlen, Heijmans, gemeente Helmond,

hogeschool Rotterdam, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kadaster, KPN, NHL Stenden, provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Holland, provincie Overijssel, Platform31, Politie, Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Roermond, stad Roeselare, gemeente Rotterdam, hogeschool Saxion, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Sittard-Geleen, Six advocaten, TNO, TU Delft, VodafoneZiggo, WeCity, WeLabs, provincie Zuid-Holland, gemeente Zwolle.

Tegelijkertijd is met DigiGo, Impactcoalitie Safety & Security, de Retailagenda, de U-Tech Community en Urban Innovation Development netwerk (i.o) de intentie ondertekend om te onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken. Wesselink: ‘We staan in Nederland voor enorme opgaven. We hebben een grote woningbouwvraag en tegelijkertijd een stevige duurzaamheidsopgave.’

 

City Deals

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.agendastad.nl.

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ of aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Jan-Willem Wesselink, projectmanager van de City Deal, via T: +31 6 286 384 26 (jan-willem@future-city.nl) of Zoë Spaaij, projectsecretaris, via T: +31 6 50586953 (zoe@future-city.nl).

 

Haarlem volop in beweging naar een gezonde en duurzame stad

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Haarlem haalde onlangs de landelijk media met de wens om reclames van vlees uit de bio- industrie te willen weren uit de openbare ruimte. Dit leverde een storm aan reacties op. Maar wie deze stad al langere tijd volgt, ziet dat dit een van de vele initiatieven is om het voedselaanbod in de stad te vergroenen. Een gesprek met Stephan Kooijman, beleidsadviseur van de gemeente Haarlem. “We focussen op de energie die in de stad zit.”

Haarlem kent een rijk en divers aanbod aan voedselinitiatieven. Projecten om het gezonde aanbod in de stad te vergroten, de voedselketen te verduurzamen of lokaal voedsel te stimuleren. “Vijf jaar geleden maakte de gemeente voedsel een van de speerpunten in zijn circulaire programma,” legt Stephan Kooijman uit. “De belangrijkste reden hiervoor is omdat er grote vraagstukken rondom voedsel zijn die moeten worden aangepakt.”

Haarlem zoekt hierin de samenwerking op met andere steden. Naast deelname aan de City Deal Gezonde en Duurzame voedselomgeving is Haarlem ook actief in het netwerk van Cities 2030; een samenwerkingsverband tussen steden, kennisinstelling en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een veerkrachtige en duurzame voedselsysteem. Stephan Kooijman: “Haarlem heeft een aantal Living labs;  collectieve tuinen en andere projecten waarin we onder meer experimenteren met het kweken van voedsel in de stedelijke omgeving en de invloed daarvan op de biodiversiteit.”

In zijn ambities om de voedselketen te vergroenen kan de gemeente ook rekenen op de Haarlemse horeca. “We hebben een koplopersgroep van circulaire restaurants in Haarlem. Hierin zijn ca. 25 restaurants vertegenwoordigd, waaronder drie restaurants met een Michelinster. Deze restaurants werken aan het circulair maken van hun bedrijfsvoering én aan het vergroenen van hun menu.”

Maar niet alleen ondernemers, ook burgers zetten zich in voor een gezonde en duurzame voedselomgeving. Haarlem Food Future is een initiatief dat zich samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente inzet voor het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Het zet zich in voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling. “Ook hieruit komen mooie initiatieven voort zoals de We-cup, een herbruikbare statiegeldbekers die je bij tal van Haarlemse to-go-zaken kunt gebruiken. Ook kun je in meer dan 60 Haarlemse cafés, restaurants en cateraars gebruik maken een doggybag mee naar huis nemen om zo voedselverspilling tegen te gaan.”

Dat voedsel verbindt, wordt duidelijk in het project Ecoring. Een stichting voor tieners en jongvolwassenen die zich inzet om de sociale banden te verstevigen. Sinds een aantal jaar heeft Ecoring in Schalkwijk een tuin waar buurtgenoten en andere belangstellenden hun eigen voedsel te creëren. “Het mooie aan dit initiatief is de sociale component. Op de tuinen wordt veel georganiseerd, van festival, muziek, poëzie. Hier zie je echt dat voedsel mensen samenbrengt. ”

Actieve bevolking
Stephan Kooijman zegt uitdrukkelijk hij slechts een klein deel noemt van het rijke aanbod van voedselprojecten. Maar hoe komt het dat er zo veel initiatieven zijn in Haarlem? “Haarlem heeft actieve bevolking, met sterke netwerken. Als gemeente zetten wij in op de energie die er in de stad is. Geen plannen bedenken vanuit het stadhuis, maar kijken wat er gebeurt in de stad gebeurt en hoe we dit kunnen versterken.”

Terug naar de vleesreclame: “De gemeente gaat in gesprek met aanbieders van advertentieruimte met het verzoek om advertenties van vlees uit de bio-industrie niet meer te promoten, “ legt Stephan Kooijman uit. “Een logische besluit. De bio-industrie heeft grote gevolgen voor mens, dier en milieu. Daarnaast eten mensen veel meer vlees dan nodig is. We hoeven toch geen reclame te maken voor een product waarvan we al te veel consumeren. Zeker omdat vlees geen noodzakelijk product is: er zijn hele goede alternatieven! Laten we daar de aandacht op vestigen.”

Wethouders juichen initiatief toe om voedselomgeving wettelijk te reguleren

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Wethouders van de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving zijn blij met het voornemen van staatssecretaris Van Ooijen van VWS om regulering van de voedselomgeving te verankeren in een nieuwe wet. Dat schrijven zij in een gezamenlijk brief aan de leden van de vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer.  

De staatssecretaris kondigde vorige week in een brief aan om voor gemeenten een ‘optionele bevoegdheid te willen creëren om in het omgevingsplan regels te stellen waarmee de vestiging van nieuwe ongezonde voedselaanbieders op bepaalde plekken kan worden geweerd’. Wethouders van Almere, Amsterdam, Den Haag, Ede, Utrecht, Rotterdam en Wageningen juichen dit van harte toe.

De wethouders hebben de ambitie om in 2030 rond scholen en in kwetsbare wijken een gezondere voedselomgeving te creëren. Dat is noodzakelijk om de trend in overgewicht te keren. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat gemeenten hiervoor (wettelijke) instrumenten nodig hebben. Hierover schreven zij in januari 2021 al een brandbrief  naar voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis.

Groeiend aanbod aan ongezonde voeding
Het aanbod van ongezond voedsel is de afgelopen jaren sterkt toegenomen. Volgens data-onderzoek van KRO-NCRV Pointer is het voedselaanbod in Nederland de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. In die periode kwamen er duizenden fastfoodlocaties bij, terwijl het aantal winkels met vers aanbod zoals groentezaken afnam. Ongezond voedsel is meer dan vroeger onderdeel van het huidige straatbeeld en gaat vaak gepaard met een minder aantrekkelijke en leefbare buurt.

De wethouders schrijven dat de maatregelen die genoemd zijn in het regeerakkoord – zoals de suikerbelasting op frisdranken en 0% btw op groente en fruit – absoluut bijdragen in de aanpak van overgewicht. De suikerbelasting is inmiddels aangekondigd op Prinsjesdag en zal op 1 januari 2024 worden ingevoerd. De wethouders roepen de Kamerleden op om haast te maken met de invoering van 0% belasting op groente en fruit.

Over de City Deal
Iedereen – van jong tot oud – zou toegang moeten hebben tot gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel. Dat is de ambitie van deze City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. Hierin werken acht steden, drie departementen en diverse kennisinstellingen samen aan een gezonde en duurzame toekomst. De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden.

Wil je meer weten over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving? Neem dan op via contact@citydealvoedsel.nl op of meld je aan voor de nieuwsbrief.

 

Proeftuin voor een gezonde voedselomgeving in Rotterdam

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving
fruit voor winkel

Hoe kunnen gemeenten invloed hebben op het aanbod van voedsel in de stad? Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Om in de praktijk te onderzoeken wat wel en wat niet werkt, zijn vier steden een proeftuin gestart. Leendert Meijers, beleidsadviseur van de gemeente Rotterdam gaat aan de slag aan de Beijerlandselaan: “Dit soort complexe vraagstukken zijn niet op te lossen vanachter je bureau.”

De Beijerlandselaan is een lange winkelstraat op Rotterdam Zuid. “Hier in de omgeving heeft circa 57 procent van de volwassenen overgewicht, waarvan 21 procent ernstig. En dat in een wijk van 12.000 mensen. Het gaat hier dus echt om een grote groep. Hoe dat komt is moeilijk te verklaren, maar als het gaat om zulke grote aantallen dan kun je niet langer zeggen: dit is een individueel probleem,” vertelt Leendert Meijers.

Onbewuste keuzes
Dat blijkt ook uit diverse onderzoeken(*): mensen maken voedselkeuzes vaak niet bewust, keuzes worden de hele dag door beïnvloed door het aanbod om ons heen en door wat andere mensen eten. “Aan de Beijerlandselaan zitten 240 ondernemers. Vijftig ondernemers verkopen voedsel en daarvan zijn er 38 die fastfood verkopen. Dat is beduidend meer dan in de rest van de stad. Uit onderzoek blijkt dat in deze buurt het aantal verkooppunten tussen 2011 en 2021 met 46% is toegenomen. Ook  het aantal mensen dat kampt met overgewicht is gestegen.”

Maar het is niet alleen het voedselaanbod dat mensen een ongezonde keuzes laat maken. Leendert Meijers: “Veel factoren beïnvloeden wat we eten: aanbod, opleiding, cultuur en natuurlijk werk en inkomen. Het Nibud heeft berekend dat een gezin van ouders en twee kinderen € 16,14 nodig heeft om één dag gezonde voeding te eten. Heel veel mensen in dit gebied hebben dit budget niet.”

Het aanpakken van de voedselomgeving vergt een lange adem. “Dat doe je niet van vandaag op morgen. Het vraagt ook om een intensieve samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen van de gemeente,” legt Leendert Meijers uit. “We zitten nu nog in de beginfase. De fase waarin we hard op zoek gaan naar allianties in de wijk. Dat vraagt tijd. Het is een gebied waar al veel gebeurt.”

Draagkracht in de wijk
“Essentieel daarbij vind ik eigenaarschap en draagkracht in de wijk. We moeten niet alleen deskundigen van buitenaf invliegen, maar samenwerken met de mensen die al wonen en werken in de wijk; die dezelfde ‘taal’ spreken en weten wat er leeft in de wijk. Diëtisten, huisartsenpraktijken en andere gezondheidsinitiatieven kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Dit vanuit de filosofie dat mensen meer vertrouwen op mensen uit hun eigen wijk.”

Rotterdam is één van de vier steden van de City Deal Gezonde en Duurzame voedselomgeving die experimenteert in een proeftuin. De partners in deze City Deal streven ernaar om de voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam te maken, met name in kwetsbare wijken en rond scholen, in openbare gebouwen en in supermarkten, catering en horeca.

Het is heel lastig om vanachter je bureau dit vraagstuk op te lossen. In zo’n proeftuin kun je al lerende wijs ervaren wat werkt en wat niet. Met de steden in de City Deal doorlopen we dit proces samen: we leren niet alleen van elkaars ervaringen, maar we werken ook samen aan een meetinstrument om het voedselaanbod in de stad te monitoren,” aldus Leendert Meijers

Sociaal restaurant
Rotterdam kijkt voor mogelijke oplossingen ook over de grens. “Een interessant concept is het sociaal restaurant, een plek waar mensen voor minder dan de kostprijs een gezonde maaltijd kunnen krijgen. Dit soort concepten zie je al in steden in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.“

Experimenteren is ook belangrijk omdat het gemeenten momenteel ontbreekt aan wettelijke instrumenten om de stedelijke voedselomgeving te reguleren. Dat concludeerde de Uva in 2021 en was voor de wethouders van de City Deal aanleiding om de staatssecretaris in een brief te vragen om gemeenten meer mogelijkheden te bieden.

“Nu zijn we afhankelijk van vrijwilligheid en goede intenties. Met wetgeving kun je bij kwetsbare groepen werken met zonering en branchering. Zo kun je bijvoorbeeld regelen dat mobiele snack-karren niet binnen een bepaalde afstand van scholen mogen staan en dat een maximum gaat gelden voor het aantal verkooppunten met fastfood in een bepaald gebied. Zo willen we de gezonde balans in het voedselaanbod herstellen en iedereen een basis bieden voor een gezond leven geven.”

 

 

(*) Hierover verschenen o.a. de volgende onderzoeken:
–  “Weten is nog geen doen” van de WRR, 2017.
–  Havermans, R., Ongezond eten verslavend? Maastricht UMC+/ Universiteit Maastricht

Ondertekening volgende stap op 19 januari

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

We gaan door met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ in 2023, 2024 en daarna! Op donderdag 19 januari gaan we dat samen met alle partners vieren tijdens de feestelijke City Deal Dag ‘Prettige Voortzetting’ in ’s-Hertogenbosch. We nodigen je van harte uit om hierbij te zijn, samen met je collega’s en bestuurder. Meld jezelf én je bestuurder snel aan! 

Datum: donderdag 19 januari 2023
Tijd: 12.00 – 16.30 uur, met aansluitend een borrel
Bestuurdersprogramma van 15.00 – 16.30 uur
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD, in ’s-Hertogenbosch

Over de City Deal
Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

Programma

12.00 uur Inloop met netwerklunch

13.00 uur Welkom

13.15 uur Samen verder –  in gesprek over de thema’s waarmee we aan de slag gaan. Hoe hebben we afgelopen jaren hieraan gewerkt en welke volgende stap moeten we nu maken?

14.30 uur Pauze, inloop bestuurders (partners zijn welkom om te blijven)

15.00 uur Welkom voor bestuurders

15.30: uur  Ceremoniële ondertekening Volgende stap City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

15.45 uur Zo word je een slimme stad – de gemeenten Roeselare, Brugge en Leuven wonnen op 17 november de World Smart Cities Award voor hun dataplatform. Ze leggen uit wat ze doen.

16.15 uur Debat met City Deal wethouders ‘Hoe zet je de volgende stap?’

16.45 uur Borrel

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

Jaarverslag 2022 – Zo werken we samen aan de slimme stad

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Lees hier het jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk.

Alle verandering is moeilijk

Ik hou zelf niet zo van oud en nieuw. Oud en nieuw vraagt om goede voornemens en ik ben oud genoeg om te weten hoe lastig het is om op commando te veranderen. Ook als je je dat zelf voorneemt. ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’, zei Pipi Langkous. Mooi tegeltje, maar ik word er onzeker van als ik iets nog nooit heb gedaan. En opstandig, want het ging toch goed? Natuurlijk, ik innoveer graag dus iedereen denkt dat ik van het nieuwe houd. Ik hou van het nieuwe, maar niet van verandering Telkens wat nieuws doen, is ook steeds hetzelfde en dus comfortabel.

De afgelopen twee jaar hebben we in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, geprobeerd de wereld te veranderen. Of om in ieder geval grip te krijgen op de veranderende wereld. Eerst in de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, stedenbouw. Na een jaar ook in het sociaal domein. Want de stad is een verzameling mensen, geen verzameling sensoren of bakstenen. En we leerden dat het helemaal niet gaat over techniek, stedenbouw of het sociaal domein, maar over bestuurskunde, bedrijfskunde, politicologie, en vooral over transitiemanagement.

We leven midden in een industriële revolutie en die verandert onze wereld in hoog tempo. En als we kijken naar de vorige vier industriële revoluties, dan kunnen we er in ieder geval uit leren dat alles verandert. Mijn werk, uw werk en het werk van uw collega’s. De vraag is niet of het gebeurt, maar wanneer en hoe. Maar alle verandering is moeilijk. Zeker de verandering waar wij aan werken die lang niet door iedereen begrepen worden.

Maar toch, als ik terugkijk zie ik veel mooie en soms onverwachte resultaten van onze City Deals. Tools in een eigen toolbox, maar ook veel waardevolle relaties, werk, personeel, bewustwording. Dat laat dit jaarverslag zien. Daarmee zijn we er natuurlijk niet. We zijn net begonnen. Daarom ben ik blij dat we de City Deal ‘Een slimme stad, zo doen we dat’ kunnen verlengen en nog intensiever samenwerken met de City Deal ‘Slim Maatwerk’. En vanuit dat tandem met andere smartcityinitiatieven. Ik ben dankbaar voor alle partners die ons daarin steunen en heel blij dat ik hier elke dag met een fantastisch team aan mag werken.

Wij wensen u, namens het hele Slimme stad en Slim Maatwerk Team een prachtig 2023,

Jan-Willem Wesselink, Annefleur Siebinga, Zoë Spaaij en Wendolijn Beukers

Bekijk hier het jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk.

Wilt u het jaarverslag liever op papier? We drukken het eenmalig af, als er genoeg vraag naar is.

Bestel hier u gedrukt exemplaar.

NIEUW: Afwegingskader voor smartcitytoepassingen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Het nieuwe ‘Afwegingskader smartcitytoepassingen in de openbare ruimte’ is nu beschikbaar. Het afwegingskader laat zien hoe een gemeente regelgeving kan maken voor smartcitytechnologie in de openbare ruimte en waar de mogelijkheden en beperkingen zitten bij regelgeving op gemeentelijk niveau. Dit instrument is een vernieuwde versie van de Modelverordening die in 2019 is geschreven door Anita Nijboer, partner bij SIX Advocaten. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is de modelverordening getest in samenwerking met gemeente Helmond en Rotterdam en vervolgens verder ontwikkeld tot het ‘Afwegingskader smartcitytoepassingen in de openbare ruimte’.

Aan dit afwegingskader hebben de volgende partners gewerkt: SIX Advocaten, gemeente Helmond, gemeente Rotterdam en Kadaster.

Testen in uw organisatie?
De volgende stap in de City Deal is dat het afwegingkader wordt getoetst door meer partijen: gemeenten maar ook provincie en bedrijven om te beoordelen of het afwegingskader inderdaad geschikt is om de toepassing van smartcitytechnologie te beoordelen. Heeft u interesse om het afwegingskader te testen in uw organisatie? Neem contact op met de City Deal organisatie, via wendolijn@future-city.nl.

 

Slimme Stad naar Barcelona

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Van 13 tot en met 18 november 2022 zitten we met de City Deal Slimme Stad in Barcelona. Daar ontmoeten we de wereldwijde smartcitycommunity op de Smart City Expo World Congress (SCEWC, 15-17 november 2022). We maken er een week van vol inspiratie, nieuwe netwerken en ontmoetingen. Als u ook die week in Barcelona bent dan kunt u met ons meedoen. Klik hier om ons programma te bekijken. Meld u aan voor het hele programma of voor aparte programmaonderdelen.

Bekijk het volledige programma op future-city.nl/barcelona-2022

Crowd Safety Congres – Zo zorg je voor een veilige stad

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Wilt u inzicht in bezoekersstromen van de stad? Leer van de ervaringen die zijn opgedaan met het dashboard Crowd Safety Manager tijdens het Crowd Safety Congres op 1 december in Apeldoorn. Deze tool is ontwikkeld in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en getest door gemeente Den Haag, de gemeente Breda en de gemeente ’s-Hertogenbosch in nauwe samenwerking met de Nationale Politie en het IT bedrijf Argaleo.

Datum: 1 december 2022

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (Wapenrustlaan 11, 7321 DL Apeldoorn)

Deelname is gratis 

 KLIK HIER VOOR AANMELDEN

 

De gemeente Den Haag experimenteerde afgelopen zomer met de Crowd Safety Manager in het LivingLab op Scheveningen. De gemeente Breda gebruikte de tool tijdens het 538 Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. En  in ‘s-Hertogenbosch zorgt het dashboard ervoor dat 11/11 goed verloopt in de Carnavalsstad.

Tijdens het Crowd Safety Congres delen de gemeenten de lessen die ze hebben geleerd bij het gebruik van de tool binnen hun organisatie. En u leert hoe de tool kan worden ingezet in uw organisatie

(Concept)Programma 

9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Welkom vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Jan-Willem Wesselink (programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’)
10.10 uur: Data in de stad van Privacy naar Ethiek – Ben Kokkeler (Directeur Centrum Veiligheid en Digitalisering)
10.30 uur: Wat is de Crowd Safety Manager? Toelichting op de tool – Jeroen Steenbakkers (eigenaar Argaleo)
10.45 uur: De noodzaak van preventief handelen – Matthijs Flim (domeinregisseur Smart City bij de Nationale Politie)
11.00 uur: Crowd Safety in Breda – Margriet Heessels (projectleider Digitalisering bij de gemeente Breda)
11.05 uur: Crowd Safety in ‘s-Hertogenbosch – Cas Franken (data-trainee bij de gemeente ’s-Hertogenbosch)
11.10 uur: Crowd Safety in Den Haag – Marjet de Jager (Crowd Control manager bij de gemeente Den Haag)

11.15 uur: Panelgesprek “De lessons learned in Breda, Den Bosch en Den Haag” – onder leiding van moderator Klaes Sikkema (WeLabs)
12.00 uur: Pauze
12.15 uur: Crowd management next level, van handhaven naar voorspellen – Sascha Hoogendoorn-Lanser (TU Delft)
12.45 uur: Wrap-up – Klaes Sikkema (WeLabs)
13.00 uur: Netwerklunch met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

 

 KLIK HIER VOOR AANMELDEN