Start nieuwe vorm kennisuitwisseling tussen gemeenten en het Rijk

Kleine en middelgrote gemeenten staan voor grote uitdagingen, vaak in landelijk gebied. Zo zorgen vergrijzing en ontgroening voor bevolkingsdaling, en hindert een tekort aan woningen de groei. Tegelijkertijd bieden de kwaliteiten van deze gemeenten ook kansen. In deze gebieden is er vaak meer ruimte voor woningbouw en bedrijven om zich te vestigen, wat de economie en werkgelegenheid kan stimuleren. Om deze vraagstukken aan te pakken zijn Town Deals ontwikkeld. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarin deskundigen uit ministeries, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus op locatie bij gemeenten werken aan nieuwe oplossingen. De gemeenten Voerendaal, Beesel, Noard-East Fryslân, het Hogeland en Bronckhorst ondertekenden vandaag samen met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de eerste Town Deal ‘Sterke Streken’.

Minister Bruins Slot: ‘De uitdagingen van onze tijd kunnen we alleen samen aanpakken. Deze gemeenten hebben allemaal hun eigen unieke karakter, waar de inwoners terecht trots op zijn. Tegelijkertijd heeft elke regio ook te maken met maatschappelijke opgaven, zoals vergrijzing en ontgroening. Gemeenten en het Rijk bundelen de krachten om hier werk van te maken. Door kennis en capaciteit te combineren, komen we tot nieuwe perspectieven, originele inzichten en creatieve oplossingen. Zo blijft het aantrekkelijk om in deze gemeenten te wonen, te werken en te ondernemen.’

In de eerste Town Deal ‘Sterke Streken’ staan de kwaliteit van wonen en werken centraal. Deze Town Deal heeft een looptijd van één jaar. Hierna evalueren de betrokken partijen de samenwerking en resultaten. Op basis daarvan beslissen zij of ze de Town Deal in deze vorm doorzetten, uitbreiden of aanpassen.

Bekijk ook de introductievideo van de Town Deal, waarin je meer leert over de aanleiding en de deelnemende gemeenten:

Nieuwe vorm van samenwerken

Town Deals zijn een nieuwe vorm van samenwerken waarin middelgrote en kleine gemeenten, de Rijksoverheid, kennisinstellingen en private partijen kennis en ervaring delen. Samen zetten zij zich in om vraagstukken over wonen, werken, leven en recreëren het hoofd te bieden. Dit moet zorgen voor vernieuwende ideeën voor de doorstroom op de woningmarkt en het vergroten van het woningaanbod, het behoud van lokale voorzieningen, verduurzaming en vergroting van de economische kwaliteit van een gemeente of regio. De opgedane kennis en lessen worden gedeeld, zodat ook andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen.

Town Deals zijn ontwikkeld met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Platform 31 en de koepelorganisaties van middelgrote (M50), kleinere (K80) en plattelandsgemeenten (P10). Ze zijn een aanvulling op City Deals, waar grootstedelijke vraagstukken in stedelijke gebieden centraal staan, in samenwerking met het programma Regio’s aan de grens.

Lees meer over de Town Deal Sterke Streken.

 

Brainstormen over gezonde voeding in Cartesius

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Hoe zorg je voor een gezonde voedselomgeving voor kinderen? Die vraag stond op 20 april centraal tijdens een brainstormsessie in de Utrechtse nieuwsbouwwijk Cartesius over gezonde voeding in de – nog te bouwen – school en sporthal in de wijk. Met een belangrijk doel voor ogen: een gezonde voedselomgeving voor kinderen waarin de gezonde keuze makkelijk wordt gemaakt en een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd.

De grootschalige gezonde gebiedsontwikkeling Cartesius, naast station Zuilen, is een van de proeftuinen van de City Deal Gezonde en Duurzame voedselomgeving. Cartesius wordt een levendige, duurzame en gezonde stadswijk met parken, een basisschool, een sporthal, een supermarkt met een biologisch en gezond assortiment, horeca en ruimte voor cultuur.

Healthy Urban Living
Deze eerste sessie diende als kennismaking en ter inspiratie. Er zijn verbindingen gelegd voor subsidieregelingen, er is hulp en expertise aangeboden en het belang van opgroeien in een gezonde, kansrijke omgeving is wederom benadrukt. Er is behoefte aan vervolgsessies om tot concretisering van acties te komen en zo een vliegende start te maken met een gezond voedselaanbod in de wijk waar Healthy Urban Living de standaard is.

Oproep: word gaststad van de Dag van de Stad 2024

Sfeerverslag Dag van de Stad 2022

Voor de achtste editie van de Dag van de Stad in 2024 zijn wij op zoek naar een creatieve en ambitieuze gaststad. Wil jij ruim 1.500 stedelijke professionals ontvangen om samen te kijken naar de ontwikkelingen in rond jouw stad? Wij ontvangen jouw bidbook met creatieve ideeën en concrete voorstellen voor de organisatie graag uiterlijk 9 juni 2023.

De Dag van de Stad is hét jaarlijkse congres rond stedelijke innovatie. Samen met stedelijke professionals, bestuurders, cultuurmakers, kleurrijke inwoners, ondernemers, wetenschappers, stadshistorici, creatieve denkers en kennisinstellingen verkennen we elk jaar de nieuwste stedelijke ontwikkelingen. De gaststad heeft een centrale rol op deze dag. We bekijken wat er daadwerkelijk leeft en speelt in de stad en wat dat betekent voor stedelijke opgaven en oplossingen in heel Nederland. Dat doen we bijvoorbeeld door samen kennisexpedities, excursies en nachtelijke wandelingen te organiseren in de stad. Ben jij de enthousiaste, inspirerende gaststad die met ons de Dag én de Nacht van de Stad wil organiseren?

Het bidbook: wat vragen we?

Wil je graag gaststad zijn voor de Dag van de Stad 2024? Stuur je bidbook met voorstel uiterlijk 9 juni 2023 naar info@dedagvandestad.nl. In je voorstel zorg je in elk geval voor:

 • Lef en ambitie (ofwel de reden en motivatie om gaststad te willen zijn)
 • Een inspirerende, innovatieve en flexibele congreslocatie, met:
  • Een ontvangst- en cateringruimte voor 1.500-2.000 mensen (ongeveer 2.000-3.000 m2).
  • Een plenaire zaal voor minimaal 1.500 mensen.
  • Ruimte voor twintig deelsessies op de locatie, die gezamenlijk ruimte bieden aan 1.500 deelnemers.
 • Een goede bereikbaarheid. Bijvoorbeeld in de buurt van een NS-station en voldoende parkeergelegenheid.
 • Actieve bestuurlijke betrokkenheid van burgemeester en wethouders.
 • Een voorstel voor financiële bijdrage (richtlijn 75.000 euro). Je organiseert en financiert zo’n 10 stadsexcursies op de Dag van de Stad en daarnaast 10 avondexcursies tijdens de Nacht van de Stad.

Dit jaar vragen we ook steden te reageren voor wie de organisatie van de Dag van de Stad in 2024 te vroeg komt, om nu al hun interesse kenbaar te maken voor de organisatie van de Dag van de Stad in 2025. De ervaring leert dat we vaak meerdere goede bidbooks ontvangen waardoor er ook al kansrijke gaststeden voor volgende Dag van de Stad ontstaan. We zijn graag transparant en bieden daarom steden die zich voor de editie van 2025 willen kandideren de kans met ons hierover in gesprek te gaan.

Meer details zijn te lezen in deze bidbook-procedure (.pdf). Heb je nog vragen, laat het ons weten via info@dedagvandestad.nl.

Bidbook: hoe beoordelen we?

Een vakkundige jury beoordeelt de inzendingen nauwkeurig. De jury bestaat uit bestuurders vanuit steden en het Rijk. Zij nemen contact op met alle inzenders en kandidaat-gaststeden om onderdelen van het bidbook te bespreken. Het organisatieteam Dag van de Stad brengt een locatiebezoek aan deze kandidaat-gaststeden. Vóór het zomerreces (7 juli) worden de beste inzendingen uitgenodigd op het ministerie van BZK voor een pitch van hun bidbook. De gaststad wordt op de 9 oktober tijdens de Dag van de Stad in Arnhem bekendgemaakt.

Dag van de Stad: wat brengt het op?

We vragen nogal wat van onze gaststeden, we leggen de lat graag hoog. Maar wie zich ‘gaststad Dag van de Stad 2024’ mag noemen, krijgt daar ook veel voor terug:

 • 1.500 – 2.000 stedelijke professionals die (nader) kennismaken met de stedelijke opgaven en oplossingen die spelen in jouw stad.
 • Een sterk inhoudelijk congres met tientallen sprekers en workshopleiders, onder wie elk jaar internationaal vermaarde experts.
 • Tien exclusieve sessies met ruim 100 bestuurders uit hel Nederland.
 • De gelegenheid om in stadssafari’s en excursies innovatieve projecten uit je gemeente te laten zien.
 • Kansen voor ondernemers zoals catering door de lokale horeca, overnachtingen van deelnemers aan de Nacht van de Stad voorafgaand aan de Dag van de Stad.
 • Media-aandacht voor de stad en voor specifieke opgaven en oplossingen in jouw stad.
 • Deelname aan een professionele congresorganisatie, gesteund door landelijke koepels en met een groot netwerk.
 • Samen met de organisatie kiest de gaststad het thema van het congres, een thema dat aansluit op de specifieke opgaven die in en rond uw gemeente spelen.

Terugblik voorgaande jaren

De Dag van de Stad was eerder te gast in Utrecht, Amersfoort, Den Haag, Nijmegen (hybride), Heerlen en Tilburg. Kijk op www.dedagvandestad.nl voor een impressie van de Dag van de Stad en actuele informatie over de editie van dit jaar in Arnhem.

 

Gemeente Den Haag wil groei fastfoodzaken in winkelgebieden tegengaan

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

De gemeente Den Haag wil een verdere groei van fastfoodzaken in de winkelgebieden voorkomen. Daarom ligt er nu een voorstel in gemeenteraad om een afzonderlijke horecacategorie voor fastfood in de bestemmingsplannen op te nemen. De volgende stap is om via deze categorie, nieuwe en uitbreiding van bestaande fastfoodzaken in de bestemmingsplannen van winkelgebieden uit te sluiten. De gemeente wil zo een diverse voedselaanbod realiseren.

Tussen 2019 en 2022 is het aantal fastfoodzaken in Den Haag met 25% toegenomen. Wethouder Saskia Bruines: ”Aantrekkelijke winkelgebieden met een divers aanbod van winkels en horeca zijn belangrijk voor onze stad. Fastfoodzaken horen daar ook bij, maar het is wel belangrijk dat er voldoende keuze overblijft voor onze inwoners en bezoekers. We willen voorkomen dat er een homogeen fastfoodaanbod ontstaat. Daarbij heeft de gemeente ook een rol in het waarborgen van een gezonde voedselomgeving.”

 Lees meer op de website van de gemeente Den Haag.

De gezonde ambities van Amsterdam

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving
Groente fruitkraam op de dappermarkt

Amsterdam staat voor een flinke opgave: bijna veertig procent van de Amsterdammers heeft overgewicht. Maar liefst 1 op de 5 kinderen is te zwaar of heeft obesitas. De stad wil het tij keren en heeft flinke ambities deze cijfers terug te dringen. Maar waar ga je beginnen als de ongezonde verleidingen je overal tegemoetkomen? Beleidsadviseur Marya Sheikh Rashid van GGD Amsterdam licht de Amsterdamse aanpak toe.

“De cijfers zijn inderdaad zorgwekkend,” gaat Marya Sheikh Rashid van start. “Het aanbod van ongezond voedsel is de laatste jaren sterk toegenomen, vooral in de meest kwetsbare wijken van de stad. Dat zorgt niet alleen voor gezondheidsproblemen, maar draagt ook bij aan kansenongelijkheid. Zo leven mensen met een hoge sociaaleconomische positie maar liefst 14 jaar langer in goede gezondheid dan mensen met een lage sociaaleconomische positie.”

Om gericht aan de slag te kunnen gaan heeft Amsterdam in 2019 alle locaties waar voedsel werd verkocht in kaart gebracht. Ook werd genoteerd of het aanbod overwegend gezond of ongezond was. Deze methodiek is ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht in samenwerking met de Vrije Universiteit. De gezondheidsscores zijn bepaald met de zogeheten Delphi methode.

Een kaart van amsterdam die toont waar voedsel wordt verkocht

“Uit deze Heatmap blijkt dat zo’n 84% van de voedselaanbieders in Amsterdam een overwegend ongezond aanbod heeft. En dat verschilt flink per stadsdeel. In Noord, Zuidoost en Nieuw-West is het aanbod van ongezond eten en drinken het grootst. En juist in die stadsdelen komt overgewicht veel voor. Naar verhouding hebben volwassen inwoners van de stadsdelen Zuidoost (52,4%) Nieuw-West (50,8%) en Noord (47,6%) het vaakst overgewicht.”

Gezonde levensstijl
Om overgewicht bij jongeren terug te dringen en te voorkomen, werd in 2012 de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) gestart. In dat programma lag de focus onder andere op de opgroei-omgeving van jongeren – gezinnen, scholen en buurten – om vervolgens samen te werken aan een gezonde levensstijl. Deze aanpak was best succesvol, maar zolang de voedselomgeving mensen blijft blootstellen aan ongezonde verleidingen, is het moeilijk om een gezonde levensstijl vol te houden.”

De focus in het programma is daarom steeds meer verlegd van het individu naar de omgeving. Gemeente Amsterdam kijkt hierbij goed naar wat het kan doen vanuit haar wettelijke taken. Bijvoorbeeld via het uitgeven van subsidies. “Wie een sportevenement wil organiseren voor kinderen en jongeren moet een gezond voedselaanbod hebben om een subsidie te krijgen. Ook gelden er dan regels voor reclame-uitingen. Zo’n evenement mag bijvoorbeeld niet gesponsord worden door een frisdrankfabrikant. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van subsidies voor sociale activiteiten voor de jeugd.”

En daar blijft het niet bij: nieuwe foodtrucks in de buurt van scholen krijgen alleen een vergunning als ze een gezond aanbod hebben. Reclames van ongezond voedsel gericht op kinderen voedsel zul je niet meer zien op Amsterdamse metrostations. Ook schoolkantines krijgen volop de aandacht. “Samen met de adviseurs Gezonde School en het Voedingscentrum zijn we aan de slag gegaan om het aanbod in de schoolkantines gezonder en duurzamer te maken.”

Bevoegdheden
“Met al deze maatregelen hebben we onze bevoegdheden goed benut. Tegelijkertijd zien we ook wel dat het aanbod in supermarkten, horeca en (eet)winkels nog steeds grotendeels ongezond is, maar we hebben niet de juridische mogelijkheden om daar iets aan te veranderen. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam,” aldus Marya Sheikh Rashid.

Voor Amsterdam is dit een reden om via andere regelgeving invloed te hebben op het aanbod van eten en drinken in de stad. “Met ruimtelijke argumenten –vanuit het bestemmingsplan – kun je wel ingrijpen. Zo is in een aantal delen van de stad een horecastop gekomen en in het centrum een verbod op toeristische winkels. Deze maatregelen worden toegepast om de leefbaarheid te bevorderen door overlast te voorkomen en een eenzijdig aanbod tegen te gaan, maar helpen indirect ook om het voedselaanbod beter in balans te brengen. “

Goede stap
De gemeente Amsterdam is zo voortdurend op zoek naar regelruimte en het ziet ernaar uit dat gemeenten hulp krijgen vanuit de Rijksoverheid. Staatssecretaris van Ooijen van VWS liet de Tweede Kamer recent weten dat hij overweegt om gemeenten instrumenten te bieden om de voedselomgeving te kunnen reguleren. “Een goede stap,” vindt Marya Sheikh Rashid. “Ik hoop dat we snel de juiste handvatten hebben om hiermee aan de slag te gaan en een betere balans in het voedselaanbod kunnen realiseren. De steden uit de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving helpen het Rijk daarbij om aan te geven waar ze behoefte aan hebben.”

Amsterdam blijft de komende jaren samen met andere steden uit de City Deal op zoek naar nieuwe mogelijkheden. “We hebben een aantal gebieden tot proeftuin benoemt. Hier proberen we het voedselaanbod te monitoren, maar ook een netwerk op te bouwen: samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, gezondheidscentra, ambtenaren, bewoners en andere belangrijke partners in de wijk willen we ervaring opdoen om te sturen op het voedselaanbod.“

“Stapje voor stapje werken we zo aan een gezond en vitaal Amsterdam,” sluit Marya Sheikh Rashid af. “Een stad waar gezond eten en drinken vanzelfsprekend is en beschikbaar en betaalbaar voor iedereen.”

 

 

 

Dag van de Stad gaat op 9 oktober in Arnhem de wijk in

Beeldmerk DvdS 2023 Arnhem

Met het concertgebouw Musis als thuis en uitvalsbasis bekijken we op maandag 9 oktober de stad Arnhem van dichtbij. Tijdens de zevende Dag van de Stad nodigt Arnhem jou onder andere uit om mee de wijk in te gaan. Want in de wijk wordt alles zichtbaar. De grote transitieopgaven van deze tijd, maar ook de energie en de inspiratie om die uitdagingen aan te pakken.

De stad van dichtbij

De opgaven in onze steden zijn divers en complex. Hoe vang je de klappen van de klimaatcrisis op? Hoe pak je op wijkniveau de ongelijkheid aan? Hoe kunnen we wonen haalbaar en betaalbaar houden voor alle inwoners? Arnhem nodigt jou tijdens de Dag van de Stad uit om buiten de gebaande paden te gaan. En om mee te denken over hoe we jouw stad en ons land zo kunnen inrichten dat we sterk en veerkrachtig om kunnen gaan met verschillende uitdagingen.

Elkaar ontmoeten is het hart van de Dag van de Stad. Een dag die je elk jaar samen met andere stedelijke professionals, ambtenaren, bestuurders, wetenschappers, ondernemers, kunstenaars en inwoners maakt. We zien je dus graag op maandag 9 oktober in Arnhem.

Programma

Tijdens de Dag van de Stad gaan we in gesprek over actuele thema’s en werken we samen aan oplossingen. Naast het aanbod van vertrouwde programmaonderdelen als de last lectures en ontwerpateliers, gaan we Arnhemse wijken in. Om van dichtbij kennis te maken met de opgaven die daar spelen en met de mensen die hier hun tanden in zetten. 

Lef laten zien maar ook leren van anderen

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur en locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp: “In Arnhem doen we het anders. Soms radicaler, soms door op een andere manier te kijken naar problemen en oplossingen. Ik kijk er ontzettend naar uit om dit aan stedelijk Nederland te laten zien en samen na te denken over de grote opgaven in dit land.”

Gedrevenheid verbindt professionals

De oplossing voor grote opgaven komt zelden louter voort uit vergaderzalen op het stadhuis of het Binnenhof. Dat weet Arnhem. En dat weet ook Agenda Stad, initiatiefnemer van de Dag van de Stad. Met de thematische aanpak van de City Deals, waarbij verschillende steden voor een gedeelde opgave samen met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners oplossingen bedenken, weet Agenda Stad als geen ander dat de oplossing voor wereldwijde opgaven ligt bij de mensen en de steden waarin zij samenleven.

Koen Haer en Patricia Overheul, projectleiders van de Dag van de Stad, onderschrijven dat. Haer: “Keer op keer zien we hoe de gedrevenheid om opgaven verder te brengen professionals verbindt tijdens de Dag van de Stad. Iedereen doet mee en iedereen gaat verrijkt weer naar huis.” Overheul: “Arnhem is een provinciehoofdstad met opgaven waarin veel steden zich herkennen. Maar ook een stad met een ambitieus bestuur dat met een visie in verbinding toewerkt naar een duurzame en veerkrachtige toekomst. En daarmee is Arnhem een gaststad naar ons hart.”

Concertgebouw Musis

Met concertgebouw Musis als thuisbasis én uitvalsbasis gaan we tijdens de Dag van de Stad in gesprek over actuele thema’s en werken we samen aan oplossingen. En we gaan Arnhemse wijken in. Om kennis te maken: met de opgaven die daar spelen en met de mensen die daar hun tanden in zetten.

Over Arnhem

Gelegen aan zowel de Rijn als de IJssel, aan de zuidrand van de Veluwe, is Arnhem nauw verbonden met de natuur. Door de vele parken is het één van de groenste steden van Nederland. Door de Slag om Arnhem, de verbeten strijd van de geallieerden tijdens operatie Market Garden, zijn Arnhem en de Rijnbrug voor altijd met de Tweede Wereldoorlog verbonden. De wederopbouw van de gebombardeerde binnenstad zorgde voor een unicum in Nederland: een trolleybus-netwerk.

Arnhem is met ruim 160.000 inwoners de twaalfde stad van Nederland. Het is een levendige stad, met veel aandacht voor een prettige leefomgeving met behoud van de natuur. De stad staat net als andere steden in Nederland voor veel uitdagingen. Zoals zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen en kansen creëren voor mensen die het moeilijk hebben. Daarom zet het bestuur van Arnhem stevig in op de banden met inwoners, maar ook met ondernemers en maatschappelijke organisaties. De Dag van de Stad geeft hier een mooie en zichtbare impuls aan.

Over de Dag van de Stad

De Dag van de Stad wil iedereen samenbrengen die zich professioneel of persoonlijk, betaald of vrijwillig inzet voor mensen en vraagstukken in de stad. In 2016 ontstaan vanuit het interbestuurlijke programma Agenda Stad biedt de Dag van de Stad inspiratie, innovatie en verbinding. Het doel van dit jaarlijkse event is om van elkaars successen en van gedeelde knelpunten te leren, om nieuwe ontmoetingen te stimuleren en ideeën uit te wisselen.

Na de eerste Dag van de Stad in Utrecht in 2016, volgden Amersfoort (2017) en Den Haag (2018). In coronajaar 2020 gingen we online vanuit Nijmegen, daarna hybride in Heerlen (2021) en weer live in Tilburg (2022). De Dag van de Stad wordt steevast hoog gewaardeerd door deelnemers. De editie van 2022 in Tilburg zelfs met een 8.2.

Sinds enkele jaren vindt aan de vooravond van de Dag van de Stad, de Nacht van de Stad plaats. De Nacht van de Stad is een informele en inhoudelijke kennismaking met de gaststad, vol avondexcursies en met muzikale omlijsting.

De Dag van de Stad is een initiatief van Agenda Stad (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en wordt dit jaar mede-georganiseerd door gaststad Arnhem. Het succes is te danken aan het stevige partnerschap van VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en de rijksoverheid.

Zo blijf je op de hoogte

De komende tijd werken we hard aan een mooi programma. Weten hoe dat eruit gaat zien? Volg ons op LinkedIn, Instagram en Twitter en houd dedagvandestad.nl in de gaten voor updates.

Gezocht: smartcityinitiatieven voor de Slimme Stad Parade

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 25 mei organiseert de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een Slimme Stad Parade in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch voor alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen. Deel jij jouw smartcity-initiatief ook met de City Deal community?

Meld het initiatief dan hier aan.

(Inmiddels is de aanmelding gesloten. We zijn wel nog steeds benieuwd naar uw initiatief, dus stuur het gerust nog. Dan zetten we u op een wachtlijst.)

We zijn op zoek naar smartcity-initiatieven op gebied van het fysiek en sociaal domein, die werken aan slimmere, duurzamere en socialere steden en die de democratie versterken. Met een initiatief bedoelen we een samenwerking tussen meerdere partijen, geen los product. 

Wil je alleen komen kijken? Dat kan ook!

Meld je aan om de Slimme Stad Parade te bezoeken 

Waarom aanmelden?

 • Je deelt je smartcityinitiatieven met de 150 bezoekers van de Slimme Stad Parade
 • Ontmoet hét grootste smartcitynetwerk van Nederland en Vlaanderen
 • Je krijgt van tevoren een gratis workshop zodat je jouw initiatief zo goed mogelijk in 7 minuten kunt presenteren
 • Laat je inspireren door andere smartcity-initiatieven

Hoe werken pitch presentaties

Elk uur een nieuw thema:

>> 10 minuten per pitch presentatie

>> 4 minuten pitch presentatie

>> 4 minuten vragen

>> 2 minuten wisselen

5 pitch presentaties per uur

 

Algemene randvoorwaarden

>> Je kan je aanmelden tot 28 april.

>> Uiterlijk 8 mei maken we bekend wie mag pitch presenteren.

>> Je kan je aanmelding tot 28 april ook weer intrekken. Daarna niet meer.

>> Mocht je vervolgens toch niet deelnemen, dan brengen we daarvoor 300 euro onkosten in rekening.

 

Pitch presentatie

>> De pitch presentatie duurt 8 minuten, waarvan 4 minuten presentatie en 4 minuten vragen / gesprek. Na 3 minuten krijg een seintje om af te ronden.

>> De volgorde van de pitch presentaties maken we een week van te voren bekend. We houden ons het recht voor de volgorde last-minute te wijzigen, dus zorg ervoor dat je de hele dag aanwezig kan zijn.

>> Bij de pitch presentatie kan een powerpointpresentatie worden gebruikt.

>> Gebruik 1 tot max. 8 slides.

>> Als je geen slides aanlevert, gebruiken we een standaardslide van het event met daarop de naam van het initiatief en je plaats

>> Slides moeten van te voren worden ingeleverd (uiterlijk dinsdag 23 mei), zodat we ze achter elkaar kunnen zetten.

>> Er kan geen geluid worden afgespeeld. Bewegend beeld kan wel, zolang je het in je powerpoint is verwerkt en het offline is.

>> Eindig met een vraag of aanbod (een call to action) aan de zaal. Wie of wat zoek je en waarvoor? Deze wordt opgepikt door de dagvoorzitter. Zo krijgen we contact met de zaal.

>> Vermeld op de laatste slide waar je staat op de tafeltjesbeurs.

>> Tip: Vermeld op de laatste slide je contactgegevens.

 

Tafeltjesmarkt

>> Alle presenterende initiatieven krijgt een statafel op de tafeltjesmarkt.

>> Deze is bedoeld voor de vindbaarheid na de pitch presentatie en om in gesprek te komen met bezoekers.

>> Elke tafel heeft de beschikking over 1 stroompunt (neem dus een stekkerdoos mee als je meer nodig hebt).

>> Je mag geen versterkt geluid afspelen op je tafeltje.

>> Je mag een rolbanner neerzetten, maar met respect voor je buren op de markt.

>> Je mag folders etc. uitdelen op je tafeltje. Maar ach, denk daarbij ook even aan het milieu.

>> Je kan vanaf 9 uur je tafeltje opbouwen en we verwachten dat je het pas opruimt als het evenement is afgelopen.

Nationaal Groeifonds investeert 85 miljoen euro in samenwerking rondom slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

De Ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, over de totale looptijd van 5 jaar. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij. In het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem werken G40 gemeenten samen met andere overheden, de ministeries van I&W en BZK en bedrijven. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld, om zo het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen. Ook de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is betrokken bij deze samenwerking.  

Transities vereisen samenwerking 

In het Coalitieakkoord zijn scherpe doelen vastgelegd voor 2020 op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof. In de komende 7 jaar moet de CO2-uitstoot met minimaal 55% zijn verminderd, de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd en er moeten 900.000 extra woningen bijkomen, zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing. Dit vraagt om publiek-private samenwerking en om coördinatie tussen Rijk en medeoverheden, en de maatschappelijk verantwoorde inzet van informatietechnologie. Op die manier bieden de transities kansen om het verdienvermogen van Nederland te versterken en de brede welvaart te bevorderen.

Nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het ecosysteem investeert in intelligente toepassingen, versnelde kennisopbouw en vertrouwde data-ontsluiting tussen de deelnemende partijen, op maatschappelijk verantwoorde wijze. Beleid, investeringen in het fysieke domein en informatietechnologie worden in samenhang ingezet, om het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen. Voorzieningen in werk, onderwijs en zorg worden daardoor beter bereikbaar: slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld.

 

Kansen om leefbaarheid te verbeteren

Concreet biedt het ecosysteem mogelijkheden om bijvoorbeeld deelmobiliteit slimmer te organiseren. Denk daarbij aan gebieden waar de parkeernorm verlaagd wordt, omdat binnenstedelijk nieuwe woningen worden gerealiseerd. Minder parkeergelegenheid heeft direct invloed op de verkoopbaarheid van woningen, het rendement op investeringen, het woongenot, verplaatsingsmogelijkheden en het vestigingsklimaat. Bewoners willen graag soepel naar hun werk, de kinderopvang en sport: dat is met bijvoorbeeld deelmobiliteit op een nabijgelegen hub goed te organiseren. Dat vereist inzicht in actuele beschikbaarheid van verschillende soorten vervoermiddelen, de tarieven en aansluitingen. Het vraagt ook om samenwerking, databeschikbaarheid en data-uitwisseling tussen projectontwikkelaars, bouwers, corporaties, hub-exploitanten, deelmobiliteitsaanbieders en gemeenten. Het ecosysteem maakt dit mogelijk.

Een andere mogelijke toepassing van het ecosysteem is het versterken van de zelfsturing en zelforganisatie door bewoners en bedrijven. De platformtechnologie biedt kansen tot coöperatievorming, of bijvoorbeeld de omschakeling van een leasevloot naar een mobiliteitsbudget. In de woningbouw creëert het systeem kansen voor een netwerk van bouwhubs, ter vermindering van het aantal transportbewegingen en uitstoot en betere verkeersveiligheid. Dankzij het ecosysteem is verantwoorde datatoegankelijkheid en samenwerking mogelijk.

Betere bescherming en sneller opschalen 

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de Ministeries van I&W en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Bedrijven kunnen dankzij het ecosysteem nieuwe, slimme businessmodellen ontwikkelen en sneller opschalen en daarmee markt maken. Burgers en bedrijven worden beter beschermd tegen privacy inbreuken en niet-transparante algoritmen. 

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Jan-Willem Wesselink, programmamanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’: ‘Het DMI-Ecosysteem zorgt ervoor dat we de kansen benutten die digitalisering en technologisering bieden om de grote problemen op te lossen die we in Nederland hebben. Het is erg waardevol dat dit vanuit het Groeifonds wordt ondersteund. Zo kan ook het werk dat we in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ doen, worden versterkt.’

 

 

Provincie Zuid-Holland nieuwe partner in City Deal voedsel

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

De City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving heeft een nieuwe partner; de provincie Zuid-Holland sluit zich aan. Irene Voskamp, programmamanager gezonde leefomgeving bij de provincie en Liane Lankreijer van de stichting Voedselfamilies Zuid-Holland vertellen hoe de provincie werkt aan een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Zuid-Holland.

“Gezond en veilig is een van de hoofdopgaven van de provincie Zuid-Holland,” gaat Irene Voskamp van start. “En de opgave is urgent, want Zuid-Holland scoort landelijk het laagst als het gaat om levensverwachting in goed ervaren gezondheid en kent grote gezondheidsverschillen tussen gebieden onderling. Dit heeft verschillende oorzaken, die variëren van leefstijl en inkomen tot milieufactoren. Met ons programma gezonde leefomgeving willen we invloed uitoefenen op alle aspecten die het leven beïnvloeden.”

Blue Zone
“Een ideaal dat we hierbij vaak aanhalen is het verhaal van de Blue Zones,” legt Liane Lankreijer uit. “Dit zijn gebieden in de wereld waar mensen relatief lang en gezond leven. Wel ouder dan 100 jaar. Deze gebieden liggen o.a. in Italië en Griekenland. Interessant is natuurlijk om stil te staan bij de vraag hoe het komt dat deze mensen zo oud worden? Dat blijkt dan vaak een combinatie van elementen: schone lucht, sociale contact, het gevoel dat mensen hun leven nuttig vinden. Maar ook de voedselomgeving is hierbij een belangrijk aspect.”

“Vanuit dit perspectief kijken we ook naar de leefomgeving in Zuid- Holland. We willen gezonder ouder worden in een leefomgeving die ons daarbij ondersteunt. Daarbij hoort een brede aanpak, waar voedsel ook een onderdeel van is,” legt Irene Voskamp uit. “Het gaat daarbij niet alleen om gezond eten, maar ook om de sociale component van voedsel: het is een reden om bij elkaar te komen: samen voedsel bereiden en eten. Daar zitten heel veel kansen, waarbij je de fysieke en de sociale omgeving bij elkaar brengt.”

“Als provincie heb je niet heel veel macht of directe invloed op het leven in de stad. We moeten het hebben van de verbinding en de netwerken. Zo is de provincie een belangrijke partner /initiatiefnemer van Voedselfamilies.” Liane Lankreijer vult aan: “Voedselfamilies is een aantal jaren geleden gestart om de transitie in het voedselsysteem te versnellen.  Samen met pionierende boeren, onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werken we nu aan integrale oplossingen voor maatschappelijke voedsel- en landbouwvraagstukken.”

Het recept voor een gezonde stad
“Een mooie samenwerking is vorig jaar gestart in het Haagse Moerwijk waar veel mensen wonen met een klein budget. De participatiekeuken kookte samen met bewoners eneen oprichter van Dutch Cuisine vertelde over zijn passie voor eten. We hoeven mensen niet uit te leggen hoe ze gezond moeten eten, maar kunnen  de passie voor eten  aanwakkeren door samen aan de slag gaan.” vertelt Irene enthousiast

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij graag werken. Wij zijn van het netwerkend werken. En dat willen we graag inzetten voor deze City Deal.” Aldus Irene Voskamp. “De City Deal werkt in drie werklijnen: het veranderen van de voedselomgeving in de stad, het veranderen van het eetpatroon en het vergroten van het aandeel lokaal voedsel. Met de programma’s die we nu doen op het gebied van land- en tuinbouw zijn we van mening dat we vooral op dit laatste punt een rol kunnen spelen.”

Lokaal voedsel
De provincie Zuid- Holland wil ook werken aan concrete doelen: “In Zuid Holland zijn steeds meer zorginstellingen bezig met de wens om lokaal voedsel te bereiden voor hun patiënten. Veel andere partijen zijn ook met die vraag bezig: hoe maak je lokaal eten beschikbaar voor verschillende doelgroepen,” Laten we nu niet allemaal zelf het wiel uitvinden: de City Deal is de plek om hier samen mee aan de slag te gaan!”

En op de lange termijn? “Ik hoop dat we voedsel ook gewoon weer leuk gaan vinden,” sluit Irene Voskamp af. ”Te veel mensen hebben obesitas, de relatie met boeren staat onder druk. Voor te veel mensen is eten een ingewikkeld onderwerp, waarin de nadruk ligt op wat allemaal niet meer mag.  Terwijl er heel veel mooie en goede initiatieven zijn. Een ontspannen en prettige omgang voedsel – dat zou ik ons allemaal toewensen.”

 

Vacature: City Deal Vitale Binnensteden zoekt verbindende en daadkrachtige programmacoördinator

De City Deal Vitale Binnensteden die dit jaar van start gaat, is voor de looptijd van de deal – vier jaar – op zoek naar een programmacoördinator voor 3-4 dagen per week. Heb jij een ruimtelijk-economische achtergrond en affiniteit met stedelijke transformatie? Ben jij van nature een verbinder en daarnaast resultaatgericht en een kei in helder communiceren? Lees dan de vacaturetekst en reageer voor 17 februari 2023!

Wie zoeken we?

Tussen organisaties in heel Nederland maak jij als programmacoördinator van de City Deal werk van de transformatie in de grote binnensteden. Dat doe je door slim en daadkrachtig samen te werken met verschillende ministeries, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij jou als drijvende kracht stropen deze partijen de mouwen op om gezamenlijk tot vernieuwing te komen om van de binnenstad een geliefde verblijfsplek te maken met een mix van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen in een aantrekkelijke en groene setting.

Over de City Deal Vitale Binnensteden

Binnensteden zijn een belangrijke economische motor en sociaal hart van de stad. De toekomst van de Nederlandse binnenstad staat al geruime tijd onder druk. Het gebruik van de binnenstad verandert én intensiveert, en de coronacrisis heeft bepaalde ontwikkelingen versterkt waardoor we op een kantelpunt van veranderingen staan in de binnenstad. Gemeenten, retailers, dienstverleners, de cultuursector, vastgoedeigenaren en stadsbezoekers zien het levendige hart van hun stad in aantrekkelijkheid afnemen en op sommige plekken zelfs verloederen. Er is behoefte aan vernieuwende aanpakken en financieringsoplossingen om duurzame transformatie mogelijk te maken. In de City Deal Vitale Binnensteden experimenteren koplopergemeenten samen met ministeries om van de binnenstad een bruisende en toekomstbestendige plek te maken. Basis voor de City Deal vormt de Verkenning G6 Binnensteden: sturen op transformatie (Bura/Stec, 2022) en de samenwerkingsagenda die door de G6-steden op basis hiervan is opgesteld.

Alle deelnemende partijen brengen eigen projecten en eigen ervaringen in. Daarbij ligt de focus op vier werklijnen:

 1. Programmeren van de binnenstad
 2. Versterken van samenwerkingen in binnensteden
 3. Strategieën voor aanpak van financiering, vastgoed en ondermijning
 4. Data en monitoring

Jouw taken

 • Je voert de dagelijkse leiding en coördinatie van de City Deal en bent aanspreekpunt voor alle partijen in de City Deal. Je wordt hierin bijgestaan door een inhoudelijk expert die als rechterhand meedenkt en jou kan adviseren. Je wordt ondersteund door een secretaris en communicatiemedewerker. Je zit het tweewekelijks kernteamoverleg voor bestaande uit de meest betrokken rijks- en gemeentelijke partners.
 • Je coördineert de samenwerking en zorgt dat er met plezier en voortgang wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan dat jij met hen opstelt.
 • Jij zorgt dat partijen vanuit de analyse in de actie-modus komen. Zodat partijen slagvaardig projecten opstarten en uitvoeren.
 • Je organiseert City Deal-dagen waar alle partijen bijeen komen om de voortgang te bespreken, plannen te smeden en voorbeeldprojecten te bezoeken.
 • Je voert overleg met vastgoedpartijen, retailers, banken, overheden, kennisinstellingen en andere partijen over kansen, belemmeringen en prikkels die bijdragen aan de transformatie van binnensteden.
 • Je signaleert kansen voor ´systeem doorbraken´, zoals nieuwe wetgeving, beleid, financiering of afspraken met de markt. Hiervoor ontwikkel je met de City Deal partners passende instrumenten.

Functie eisen

 • Je werkt enthousiasmerend en bent in staat mensen en partijen in beweging te brengen.
 • Je hebt een sterke ruimtelijk-economische achtergrond en hebt affiniteit met stedelijke transformatie en vastgoedvraagstukken. Bij deze transformatie kijk jij van nature vanuit meerdere perspectieven en heb je kennis van zowel de publieke als private sector.
 • Je bent van nature een verbinder, teamspeler en netwerker.
 • Je hebt een sterke proces-intelligentie, schakelt makkelijk tussen bestuurslagen en je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende partijen.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen helder toelichten.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een praktijkgerichte inslag.
 • Je bent onafhankelijk en handelt (niet vanuit een organisatiebelang) in dienst van het collectief.

Praktisch

 • Verwachte tijdsbesteding: 24-32 uur per week, flexibel in te vullen.
 • Gewenst niveau: schaal 13/14.
 • Looptijd: gedurende looptijd City Deal Vitale Binnensteden (4 jaar)
 • Invulling: één persoon (en geen team), ook omwille van korte lijnen met andere betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Mocht je interesse hebben, dan vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat denk jij dat deze City Deal voor de Nederlandse binnensteden concreet kan betekenen?
 • Hoe zie je je eigen rol in de uitvoering van de City Deal?
 • Wanneer kijk jij aan het einde tevreden terug op de samenwerking?

Procedure

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk vrijdag 17 februari door een email met je motivatie en CV te sturen naar: postbus.agendastad@minbzk.nl.

Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele kandidaten. Met deze kandidaten zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een programmacoördinator gemaakt zal worden. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (Dealmaker Agenda Stad) via: steven.kroesbergen@minbzk.nl.

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 29 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.