Een onderzoeksteam van DRIFT, Urgenda, TU Delft en INTI geeft antwoord op vragen als 'Wat is op dit moment de meest duurzame stad ter wereld?' en 'Hoe kunnen duurzaamheidsprestaties van steden het beste worden beoordeeld?'. Het rapport 'Urban Development: the State of Sustainable ...
Het Rijk, de Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en de Brainportregio verkennen of en hoe meer samenwerking en (economische) samenhang de concurrentiekracht van de stedelijke gebieden in Nederland kan vergroten. Dit vraagstuk vormt de kern van de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie ...
'In actie met burgers!' is een onderdeel van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, een project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er is een handzaam spoorboekje uitgegeven over burgerparticipatie en maatschappelijke ...
Eind vorige eeuw begon het rond te zingen: ‘Er komen dingen op het internet.’ Vanwege de lange neus van innovatie, zoals Bill Buxton van Microsoft Research het zegt, werd het vijftien jaar later, maar nu gonst het ervan. In verschillende smaken en soorten claimen start-ups en gerenommeerde ...
Drie Twentse steden, de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen hopen met een gezamenlijke klimaatagenda een ‘city deal’ te kunnen sluiten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarmee kunnen ze extra kennis, innovatie en hopelijk geld ontvangen voor maatregelen op ...
De binnenstad als place to be in plaats van place to buy. De quickscan van de binnenstadsplannen en detailhandelvisies van de G32-gemeenten maakt deze én meerdere trends zichtbaar. Evenals de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere binnenstad (concentreren) ...
Developing regional economic policy strategies using information on competitiveness. Download the background report.
Burgerkracht is niet meer weg te denken uit gemeentelijke nota’s op de terreinen van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Volgens de bedenkers van de term, Nico de Boer en Jos van Lans, fungeert het begrip sinds 2011 ‘als vlag op een nieuwe manier van werken, die ...
Laakhaven Den Haag
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een onderzoekstraject gestart dat inzicht moet geven in de invloed die ontwikkelingen op de woningmarkt hebben op de stedelijke economie. Specifieke aandacht hierbij krijgen regelgeving, subsidies en ruimtelijk beleid. De ...
Werken in netwerken is dé opgave voor deze tijd en daarmee onvermijdelijk. Samenwerken op regionale schaal is noodzaak. Dat betekent voor veel partijen dat zij op een andere manier moeten gaan werken. Opgavegericht schakelen tussen schalen. Projecten en programma’s uitvoeren op de bewezen ...

Onze Partners