‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is een aanpak om Nederlandse duurzame oplossingen wereldwijd bekendheid te geven. De aanpak is ontwikkeld in nauwe afstemming met de 42 ondertekenaars van het Energieakkoord en de relevante (top)sectoren. Binnen 15 jaar is 60% van de mensen op deze wereld ...
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli heeft een advies onderzocht hoe Nederlandse steden de  internationale concurrentiestrijd ...
Onderzoeksinstituut ABF heeft de bevolkingsgroei in de Nederlandse steden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de grote(re) steden in Nederland vanaf halverwege de jaren tachtig weer in bevolkingsomvang toenemen. Veel middelgrote en kleine steden groeien al decennialang. ABF bracht in een rapport ...
Het rapport ‘State of European cities in transition’ geeft een overzicht van 20 jaar veranderingen binnen 23 landen in Midden- en Oost- en Zuidoost-Europa die van een socialistische maatschappij naar een kapitalistische samenleving zijn gegaan. Naar verwachting zal in 2050 ongeveer 70 procent ...
Het Smart City kookboek is een gids om digitale sociale innovatie in een stad te bewerkstelligen vanuit de stadsbewoner. Het is een soort kookboek omdat alle ingrediënten worden aangereikt, het gereedschap en de bereidingswijze. Alleen, wat er precies gebeurt na het mixen is niet exact te ...
Regionale hotspots zijn geografische clusters van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die een netwerk vormen en zich samen richten op innovatie. Internationale voorbeelden tonen aan dat hotspots van belang zijn voor de regionale economie, en soms ook voor een land als ...
trendstudie stedenontwikkeling Platform31
Een groot aantal steden heeft samenwerking gezocht met Platform31 om gezamenlijk een overzicht te maken van de trends en ontwikkelingen waarin de steden verkeren. Trendbreuken zoals een afnemende beroepsbevolking, ontgroening, dubbele vergrijzing en het ontstaan van grotere verschillen in ...
De migratie van hoogopgeleide arbeidskrachten is één van de drijvende krachten achter globalisering. Beleidsmakers en managers van bedrijven kijken met bovengemiddelde interesse naar deze stromen van talent omdat de moderne kenniseconomie sterk afhankelijk is van goed opgeleid personeel. ...
"Met nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling gaat er een nieuwe wereld voor ons open", zegt Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. "Via nieuwe vormen van samenwerking kunnen we ons snel aanpassen, zoeken naar nieuwe waarde en nieuwe economische ...
Het motto voor het Jaar van de Ruimte 2015 is: Wie maakt Nederland? Wie hebben er vormgegeven aan het Nederland zoals dat er nu ligt? En hoe geven we verder vorm aan stad en landschap? Wie is aan zet en wat is het ons waard? Deze vragen staan centraal tijdens het Jaar van de ...

Onze Partners