Amsterdam

Betrokken partners:

Gemeente Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam Economic Board
Contactpersonen: Rob Andeweg r.andeweg[at]hva.nl.

Duurzame kennisinfrastructuur

In de Amsterdam Agenda voor de City Deal Kennis Maken staat het ontwikkelen van een duurzame kennisinfrastructuur centraal. De stad kent al vele samenwerkingsverbanden tussen gemeente en kennisinstellingen. De partners zetten in op het verder in kaart brengen, structureren, ontwikkelen en versterken van de vele samenwerkingen.

Waar in de eerste aanvraag van de CDKM het in kaart brengen en structureren van het onderzoek centraal stond, richten de partners zich in deze tweede fase op de actieve inzet van studenten bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hebben ze gekozen voor een specifiek en overzichtelijk gebied: Amsterdam Nieuw-West. Hier zijn de  kennisinstellingen momenteel grotendeels nog los van elkaar actief en is de urgentie groot om tot intensievere kennisuitwisseling en kennisdeling te komen.

Kennismakelaars

Met de aanstelling van twee stevige, onafhankelijke kennismakelaars/verbinders, willen de kennispartners de bestaande ervaringen en kennis over de inzet van studenten bijeenbrengen. Dat vormt de basis voor het formuleren en operationaliseren van het begrip kennisinfrastructuur. Aan de hand van deze (werk)definitie gaan de partners aan de slag met het versterken van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsrelaties met lokale partners en met de kennispartners onderling.

Dat gebeurt enerzijds door verbreding van bestaande allianties, zoals de Kennisalliantie Aanpak Eenzaamheid of de start van nieuwe allianties, zoals over Energietransitie. De samenwerking van studenten van hbo/wo met studenten van (v)mbo krijgt daarbij specifiek aandacht. De kennis en ervaring die wordt opgedaan in Nieuw West worden gedeeld met zoveel mogelijk betrokkenen om daarmee op stedelijk niveau handvatten te bieden op tot een duurzame stedelijke kennisinfrastructuur te komen.

Plannen 2020-2021

Om deze duurzame kennisinfrastructuur vorm te geven willen de kennispartners de volgende activiteiten doen:

  1. Het gezamenlijk ontsluiten van de beschikbare kennis uit onderzoek over stedelijke vraagstukken. Daar wordt met de ontwikkeling van het digitaal Platform Open Research Amsterdam een belangrijke stap in gezet.
  1. Het gezamenlijk overzicht krijgen over de studentactiviteiten in de stad, zoals de Hogeschool van Amsterdam al heeft gedaan op de kaart www.hvaindestad.nl.
  2. Het vormen van leergemeenschappen van studenten, docenten en onderzoekers die samen reflecteren op de kennis en ervaringen in het werken aan deze vraagstukken en deze kennis en ervaringen vertalen naar de eigen organisatie. Bijvoorbeeld door begrippen als ‘krachtige leeromgeving’ en ‘living lab’ nader uit te werken.
  3. Het vormen van lokale of stedelijke allianties met bewoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties rond stedelijke vraagstukken, zoals de Aanpak Eenzaamheid en rond de Energietransitie.
  4. Het positioneren van kennis/communitymakelaars die een centrale rol spelen in de ontwikkeling, verspreiding en borging van kennis over lokale vraagstukken.

Verwachte resultaten 2021

  1. Een geoperationaliseerde beschrijving van het concept kennisinfrastructuur.
  2. Een geactualiseerd overzicht van samenwerkingsrelaties met belangrijkste lokale stakeholders.
  3. Vitale samenwerkingsprojecten met actieve, meerjarige betrokkenheid van studenten, docenten en onderzoekers van de kennispartners.
  1. Een aantoonbare en zichtbare bijdrage vanuit de CDKM aan lokale vraagstukken

Lees ook het interview met Aukelien Scheffelaar en Ellen Budde.

naar de City Deal