Delft

Bewoners en professionals in gesprek aan een grote tafel vol met post-it briefjes tijdens de kennismarkt van het stadslab Vergrijzing op 7 februari

Betrokken partners:

Gemeente Delft, TU Delft, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland
Contactpersonen: Hila Mohamad, H.Mohamad[at]hhs.nl en Rosa Jehee, r.m.g.jehee[at]hhs.nl

Stadslab Delft

In het Stadslab Delft werken de vier partijen uit de City Deal Kennis Maken samen aan de toekomst van de woonwijk Tanthof. Door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars kennis en expertise wordt, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, gewerkt aan het beter begrijpen van specifieke vraagstukken en het tot stand brengen van oplossingen. Zodat het ook in de toekomst in Tanthof fijn is om te wonen, te werken en te leven.

City Deal Kennis Maken

Vanaf januari 2019 is er door middel van een kwartiermaker een start gemaakt met het verbinden van onderzoek, advies, beleid, onderwijs en praktijk. Nu er uit deze verkennende fase een goed beeld is ontstaan van de thema’s die er in de wijk leven en partijen elkaar hebben leren kennen, is het tijd voor de ontwikkel- en uitvoeringsfase waarin de samenwerking kan worden verduurzaamd. De thema’s worden uitgewerkt tot onderzoeksvragen en deze worden gekoppeld aan de opleidingen van de drie kennisinstellingen, zodat studenten ervaring kunnen opdoen in een leerzame praktijkomgeving, er nieuwe inzichten en perspectieven op stedelijke vraagstukken ontstaan en er een impuls kan worden gegeven aan de Delftse wijkaanpak.

Voor deze volgende fase is er een kennismakelaar aangesteld die zich onder andere zal bezighouden met het verbinden, afstemmen en enthousiasmeren van bewoners, gemeente, maatschappelijke organisaties, docenten, lectoren en onderzoekers ten behoeve van praktijkgericht onderzoek door studenten en lectoraten. Dit vormt de basis waarop kan worden gewerkt voor het opzetten van een stadslabachtige omgeving waarin meerjarig en multidisciplinair wordt samengewerkt.

In het afgelopen jaar (2019) hebben 117 studenten en 10 docenten zich beziggehouden met onderzoek in de wijk Tanthof. Hoewel dit afhankelijk is van de onderzoeksvragen die worden opgepakt, is de verwachting dat in de komende jaren soortgelijke aantallen kunnen worden behaald.

Doelen voor 2020 en 2021

Er worden in de CDKM Delft en specifiek in Tanthof drie doelen nagestreefd:

  • De stad in onderzoek en in het onderwijs: het onderzoeken van maatschappelijke en stedelijke vraagstukken is voor docenten en studenten een interessante en uitdagende leeromgeving. Door niet alleen les te krijgen vanuit de collegebanken maar door ook met de voeten in de klei te staan, zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt en komen ze in contact met potentiele werkgevers en de behoeften van wijkbewoners.
  • Onderzoek en onderwijs in de stad: door deze samenwerking kunnen de gemeente en haar inwoners beter gebruik maken van de kennis en expertise die bij kennisinstellingen aanwezig is.
  • Verbondenheid stad, onderzoek en onderwijs: door mee te werken aan locatie-specifieke vraagstukken kunnen studenten en onderzoeksgroepen hun meerwaarde laten zien voor de maatschappij en daarmee werken aan een beter imago.

Activiteiten

Die doelen krijgen vorm in vier belangrijke activiteiten tijdens deze periode:

  • Aanscherping van de reeds opgestelde kennis- en onderzoeksagenda
  • Zorgen voor de juiste verbinding tussen vraageigenaar en een docent/onderzoeker en de studenten. De ervaring uit het eerste jaar leert dat dit niet vanzelf ontstaat. Hier ligt een belangrijke rol voor de kennismakelaar.
  • Uitvoeren van onderzoek. Naast de onderzoeksagenda en de verbinding tussen partijen zijn deze onderzoeken de daadwerkelijke output van dit traject. Het resultaat: beter opgeleide studenten en kennisontwikkeling. De verwachting is dat er per jaar circa vier matches kunnen worden gemaakt, variërend van een stage tot een onderzoekstraject door tientallen studenten.
  • Communiceren en muteren (niet kopiëren) van de geleerde lessen naar de andere Delftse wijken en organisaties, zodat onderwijs, onderzoek en stad structureel met elkaar verbonden zijn.

Lees ook het interview met Gerben Helleman over Tanthof.

Voor meer informatie over de activiteiten in Delft kunt u terecht op www.studentenonderzoekinDelft.nl.

1 bijlage

naar de City Deal