Zwolle

Zwolle. Foto: Pieter Verbeek.
Zwolle. Foto: Pieter Verbeek.

Betrokken partners:

Gemeente Zwolle, Windesheim, VIAA, ArtEZ, Katholieke Pabo Zwolle
Contactpersoon: kennismanager Henk Vonk, hm.vonk[at]zwolle.nl

Beschrijving:

City Deal Kennis Maken (CDKM) in Zwolle heeft tot doel studenten, docenten en onderzoekers structureel te betrekken bij de maatschappelijke opgaven van (regio) Zwolle.

Dit doet zij door de stad aan te bieden als rijke leeromgeving waarin gemeente en kennispartners met elkaar samenwerken aan opgaven binnen de volgende 4 thema’s:

  • de groene omgeving (klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie),
  • de zorgzame samenleving,
  • de wendbare en inclusieve werkomgeving en
  • de informatiesamenleving.

De CDKM beoogt zoveel mogelijk de bestaande structuren en agenda’s in de stad te versterken en de samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen te bevorderen. Een belangrijke eerste stap hierin is het organiseren van de vraagarticulatie, om zo te komen tot dynamische kennisagenda’s als basis voor het vormgeven van samenwerking in projecten, onderzoeken en curricula.

Een tweede stap is om het proces van leren en delen effectief vorm te geven. Dan gaat het om zowel de samenwerking binnen de CDKM in Zwolle, als het breder delen van de ontwikkelde kennis en opgedane ervaringen vanuit de inhoudelijke kennisagenda met andere initiatieven en structuren.

Om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen is de uitdaging om de kennis en inzichten vanuit de CDKM dusdanig op te schalen en te ontsluiten naar de stad en regio, dat deze daar verder tot waarde komt.

City Deal Kennis Maken

Het eerste programmajaar van de City Deal heeft Zwolle benut om de organisatie van de samenwerking neer te zetten, te bouwen aan samenwerking rond de vier strategische thema’s en eerste concrete samenwerkingsprojecten te realiseren. Concreet voor Groene Leefomgeving en Zorgzame Samenleving zijn studentprojecten geformuleerd. Voor Informatiesamenleving volgt dat in oktober, evenals voor de Wendbare en Inclusieve werkomgeving later in het jaar.

De ervaringen en inzichten van dit eerste jaar leiden tot een actieve focus op het thema ‘informatiesamenleving’ voor het tweede en derde programmajaar.

2020-2021

De komende periode heeft CDKM Zwolle als doel om het vliegwiel te worden om bestaande economisch- maatschappelijke samenwerkingsverbanden rondom de strategische thema’s te versterken. Dat moet gebeuren door studenten, docenten en onderzoekers, structureler en programmatischer te verbinden aan maatschappelijke opgaven. Op deze manier helpt het programma oplossingen te vinden voor de maatschappelijke opgaven én talent te ontwikkelen en te behouden voor de stad en regio (human capital agenda).

Structuur voor samenwerking

Het CDKM-consortium partners willen aan het einde van de programmaperiode een structuur hebben ontwikkeld voor samenwerking. Op basis van gezamenlijke en/of complementaire doelen, ambities én een gezamenlijke kennisagenda, worden hierin verschillende vormen van samenwerking structureel gerealiseerd in onderzoek, projecten en curricula.

Daarbij zal het DesignLab van Universiteit Twente betrokken als facilitator de vraagarticulatie en kennisagenda’s vormgeven voor de vier gekozen thema’s. In inspiratie- en designsessies met HBO-ICT en andere opleidingen/lectoraten uit fysieke en sociale domeinen zullen de partners de in 2019 gestarte agenda en samenwerking periodiek actualiseren en herijken.

Daarnaast wil het consortium een werkwijze ontwikkelen om de kennis en leerervaringen die worden opgedaan binnen de CDKM na afloop van de programmaperiode effectief te kunnen delen en opschalen. Daarvoor wordt een platform ontwikkeld. Tot slot organiseert het consortium evenementen waarin kennis, ervaringen en projectresultaten van de CDKM in Zwolle worden geëtaleerd.

1 bijlage

naar de City Deal