Utrecht

Betrokken partners:

Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht
Contactpersoon: Kim Zunderdorp, Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwartiermaker Service Learning,  k.zunderdorp[at]uu.nl en Erik Mooij, erik.mooij[at]hu.nl

Challenge based leren

Missiegedreven opgaven, grote maatschappelijke vraagstukken: oplossingen voor complexe vraagstukken zitten vaak over de grenzen van vakgebieden, kennis, expertise en betrokkenen heen. Innovatieve en verrassende oplossingen komen juist dan tot stand als er gezamenlijk gewerkt wordt aan deze vraagstukken. Utrecht zet met deze City Deal Kennis Maken in op het bijeen brengen van verschillende partijen rondom deze maatschappelijke vraagstukken en brengt deze vraagstukken in, in het onderwijs dat challenge based is.

Daarbij zetten we een triple helix consortium op rondom een maatschappelijk vraagstuk dat in Utrecht speelt. Studenten uit diverse studierichtingen werken in groepen die geformeerd zijn uit de drie kennisinstellingen aan dit vraagstuk.

City Deal Kennis Maken

In Utrecht bestaat een jarenlange basis van samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties rondom de economisch-maatschappelijke agenda van Gezond Stedelijk Leven voor iedereen. In het eerste fase van de City Deal Kennis Maken deed Utrecht dan ook mee om die samenwerking te verdiepen in twee succesvolle projecten.

Met het project Platform Proeftuinen is een start gemaakt rondom het gecoördineerd opzetten van proeftuinen in Utrecht als innovatie-instrument, door kennisdeling en een netwerk van experts en ervaringsdeskundigen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van proeftuinen te vergroten. Vooral het contact tussen wetenschappers, ambtenaren en maatschappelijk betrokken inwoners van Utrecht bleek succesvol.

Het project Utrecht Challenge Alliantie startte met directe betrokkenheid van het ROC Midden Nederland. De thema’s die passen binnen de Utrecht Challenge Alliantie sluiten goed aan bij de ontwikkeling om steeds meer vanuit maatschappelijke opgaves te denken en werken. In de evaluatie bleek hoe waardevol de challenges zijn voor student, kennisinstelling en maatschappelijke partners. Tegelijk bleken ze organisatorisch een grotere uitdaging zijn dan oorspronkelijk voorzien – het bleek in het eerste jaar niet mogelijk om hiervoor een duurzame organisatievorm neer te zetten. Ook wat betreft de didactische aspecten bleek dat er nog veel kennis op te bouwen. Daarom is vervolgsubsidie nodig om de Utrecht Challenge Alliantie uit te bouwen, te professionaliseren en te verduurzamen.

Plannen 2020-2021

Daarom bouwt de tweede fase van de CDKM in Utrecht voort op het eerste projectjaar. Het sluit aan bij de richting die de gemeente Utrecht kiest rondom opgave-gericht werken. Gemeenten ervaren in toenemende mate andere kennis- en leervragen en doen vaker een beroep op andere partijen, zoals kennisinstellingen in de regio. Bij de Universiteit Utrecht sluit het aan op het Strategisch Plan, waarin het doel staat dat afgestudeerden de kennis en vaardigheden hebben om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het nieuwe ambitieplan 2026 van Hogeschool Utrecht heeft missie gedreven opgaves uitgeroepen tot één van de vijf strategische keuzes. ROC MN betrekt vraagstukken uit de praktijk direct in hun strategische UP! programma.

De komende twee jaar wordt de Utrecht Challenge Alliantie dan ook uitgebouwd, waarbij de impulsregeling bijdraagt aan:

  1. Opgave gericht werken: organisatie van unieke challenges rondom maatschappelijke vraagstukken.
  2. Professionalisering van de rol van de docent bij challenges, met kennisdeling over co-creatie, creativiteit en 21st century skills als belangrijke elementen.
  3. Het verstevigen van de externe oriëntatie en samenwerking in triple helix verband rondom opgave gericht werken.

Lees het artikel over de Utrecht Challenge Alliantie.

1 bijlage

naar de City Deal