Enschede

Betrokken partners:

Gemeente Enschede, Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, ROC van Twente, AKI-ArtEZ
Contactpersoon: Stephanie Ankone, s.ankone[at]utwente.nl.

ENSCHEDELAB

Als grootste stad van Overijssel en kloppend hart van Twente ontwikkelt Enschede zich voortdurend. Er wordt, aan de hand van de vijf door de gemeenteraad vastgestelde opgaven, hard gewerkt aan een toekomst waarin iedereen mag meedoen. Deze urgente stedelijke opgaven kan de gemeente niet alleen oplossen; ze vragen om een actieve inbreng van bewoners én partners in de stad.

Via ENSCHEDELAB maakt de gemeente steeds meer gebruik van nieuwe kennis en onderzoekscapaciteit van de onderwijsinstellingen en van de frisse denkkracht van studenten, de burgers van de toekomst. Voor studenten, docenten en onderzoekers vormt de stad Enschede een unieke leeromgeving van de toekomst. Met de Impulsregeling 2018 wordt ENSCHEDELAB tot een duurzaam initiatief ontwikkeld. Aan het einde van de projectperiode staat een gezamenlijk onderwijsconcept dat vanaf 2020 als regulier onderwijs aangeboden wordt bij vier instellingen op basis van gezamenlijke competities, leerdoelen en -lijnen.

Pilots

In 2018 is gestart met een eerste pilot, waarbij 16 studenten in vier teams aan de slag gingen met het verduurzamen en zelfredzamer maken van Enschede, waarbij ze zijn begeleid door vertegenwoordigers van de vijf partners. In 2019 is wederom proefgedraaid, ditmaal door zeven studenten in twee teams, op het vraagstuk circulaire economie, met ondersteuning door 3 studenten. In totaal hebben 27 studenten van mbo, hbo en wo geparticipeerd in beide pilots.

Verbreden, verdiepen en versterken

Voortbouwend op de resultaten tot nu toe wordt komende twee jaar gewerkt aan het verbreden, verdiepen en versterken van ENSCHEDELAB. Dit vormt de kern van het voorstel voor de regeling City Deal Kennis Maken 2019. Op deze manier gaan de vijf partners nog intensiever en duurzamer met elkaar samen werken aan twee doelen:

1) het beter benutten van alle kennis en denkkracht in de stad bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

2) het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn van studenten, docenten en onderzoekers.

Dit betekent concreet, dat de vier kennisinstellingen door gaan met het aanbieden van de minor/keuzemodule die in gezamenlijkheid wordt ontwikkeld. En daarnaast wordt de veelheid aan al bestaande samenwerkingsinitiatieven in kaart gebracht en zichtbaarder en toegankelijker gemaakt voor de studenten, docenten en inwoners van Enschede en omgeving. De belangrijkste taak voor de partners is om te zorgen voor verbinding tussen de instellingen en borging en verankering binnen de eigen organisatie.

Resultaten

De verdieping van het onderwijs moet opleveren dat de gezamenlijke onderwijsmodule jaarlijks wordt aanboden, met opdrachten die gedifferentieerd zijn naar niveau, en passen binnen de kwaliteitseisen en andere randvoorwaarden van de kennisinstellingen. Doel is om steeds enkele tientallen studenten te laten deelnemen. Daarnaast komt er een platform voor stages, afstudeeropdrachten en traineeships die ingaan op vragen uit de stad.

De versterking van de relatie met de stad en haar burgers moet vormkrijgen in een verbeterde vraagarticulatie, met kop-staart aanpak. Hoe kan het ENSCHEDELAB beter faciliteren dat vragen uit de stad op de juiste plek terecht komen? Een samenwerking wordt gezocht met de Dynamische Investerings Agenda (DIA) waarin de gemeente Enschede en woningcorporaties samen met inwoners aan het verbeteren van het leven en de leefomgeving in een wijk.

De verbreding moet als resultaat een Keuzekaart opleveren. Deze kaart bevat activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke opgaven in de stad en open staan voor studenten, medewerkers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en/of burger. Wat kunnen we leren van bestaande initiatieven? En hoe kunnen zij een rol spelen bij het beantwoorden van vragen uit de stad of worden versterkt of verbonden?

naar de City Deal