Rotterdam

Betrokken partners:

Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Codarts Hogeschool voor de Kunsten
Contactpersonen: Femke Posthumus, f.posthumus[at]hr.nl en Gisella Silva, gisella.silva[at]inholland.nl

Digitale infrastructuur

Sinds jaren werken de Rotterdamse kennisinstellingen met gemeente en maatschappelijke partners samen aan de oplossing van grootstedelijke problemen. Het aantal initiatieven dat daaruit voortgekomen is, is groot en divers. Vanwege verschillende verbanden was er gebrekkig overzicht. Dat overzicht realiseren we nu wel. Daarvoor hebben we vanuit de impulsregeling City Deal Kennis Maken (CDKM) een digitale infrastructuur gecreëerd.

Mentoren op Zuid

Mentoren op Zuid (MoZ) is een van de initiatieven die positief opvallen, onder andere vanwege zijn impact. Bij MoZ worden studenten als mentor, coach en maatje voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs ingezet. Sinds de start in 2014, zijn er 5.093 matches gemaakt tussen mentor en mentee, waren 1.232 studenten mentor, werden mentoren door mentees met een 4,1 op een schaal van 5 gewaardeerd en participeren er dit schooljaar twee hogescholen. Indrukwekkende cijfers, maar voor een zo’n succesvol programma zouden meer studenten en leerlingen, en daarmee de stad, moeten profiteren. Zeker omdat er in Rotterdam vanwege achterstanden zoveel behoefte aan is. Een van de belangrijke speerpunten van het huidige College is gelijke kansen voor iedereen.

CDKM Rotterdam heeft besloten zich actief in te zetten voor MoZ. Onze ambitie is om het programma inclusief te maken voor de hele stad. En niet alleen voor studenten van het hbo, maar ook het mbo en de universiteit.

Ook in Noord en rest van Nederland

Binnen twee jaar willen we met behulp van deze subsidieaanvraag MoZ een aantal programma’s implementeren aan de Noordzijde van stad. Daarnaast verbeteren we monitoring en upgrades van het programma, door in te zetten op een update van de mentorenapp. Tevens besteden we extra aandacht aan promotie en kennisdelen, onder andere met een film en presentaties. Op die manier stimuleren we dat meer kennisinstellingen gebruik zullen gaan maken van het succesvolle programma MoZ. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in de overige steden van de City Deal. De Erasmus Universiteit, Codarts en Inholland zetten actief in op kennisdeling.

Activiteiten 2020-2021

Concreet zullen er 3 pilots worden georganiseerd op het hbo (Thomas More Hogeschool/Hogeschool Rotterdam) in Rotterdam Noord en 2 pilots op het mbo (Albeda college). Die worden de komende periode gedefinieerd.  Vanuit de CDKM verzorgen de partners daar voorlichting voor en zetten training en begeleiding op.

Het is verder noodzakelijk om de naamsbekendheid en het enthousiasme te vergroten onder studenten en docenten van de betrokken faculteiten. Daartoe ontwikkelen de CDKM-partners een communicatiestrategie rondom de pilots. Hiervoor wordt ook een film gemaakt.

Verder krijgt de komende periode kennisdeling tussen de faculteiten over de uitvoering van het programma extra aandacht. Specifiek gaat het daarbij om de bestaande mentoren applicatie te implementeren bij meerdere faculteiten. Ook wordt een geanonimiseerd datamodel ontwikkeld om periodiek onderzoek te kunnen doen naar de effecten van het programma Mentoren op Zuid. PR- en communicatie over de ervaringen en resultaten van het project krijgen verder ook veel aandacht. Denk aan de inzet van ambassadeurs en de film, en presentaties, roadshow en een social media-beleid.

Lees ook het interview met Femke Posthumus over Mentoren op Zuid.

naar de City Deal