Nijmegen

Betrokken partners:

Gemeente Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen
Contactpersoon: Mariska Koopmans, m.koopmans[at]nijmegen.nl

Van impuls naar verduurzaming

De City Deal Kennis Maken Nijmegen wil een versnelling tot stand brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van de stad door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. In 2017 hebben de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen tot doel gesteld om de samenwerking te verduurzamen door succesvolle initiatieven beter te ontsluiten en te verbinden. Om zo een rijke leeromgeving voor studenten te laten ontstaan.

City Deal Kennis Maken

In de eerste twee jaar van deze samenwerking zijn mooie resultaten geboekt. Alle betrokken kennisinstellingen en de gemeente Nijmegen hebben het gedachtengoed van de City Deal Kennis Maken omarmd en hebben zes centrale thema’s benoemd binnen een strategische agenda: integrale wijkaanpak, gezonde stad, digitalisering/robotisering, studentenhuisvesting, talentontwikkeling en stimuleren ondernemerschap en oudste stad. Een aantal concrete projecten zijn hieruit ontstaan, waaronder de vorming van een interdisciplinaire denktank over het thema gelijke kansen voor basisschoolleerlingen, een Internationale innovationcamp over toekomstscenario’s voor de wijk, waarbij studenten uit Nijmegen en Gent samenwerkten en het Project ‘Kunst en ontmoeting’ in opdracht van de wijkmanager.

Werken aan maatschappelijke thema’s

De ambitie die de drie partners hebben afgesproken is dat er over tien jaar in de stad een instrumentarium beschikbaar is, waarmee de kennisinstellingen en gemeente samen, via een interdisciplinaire en multilevel aanpak, kunnen werken aan (grote) maatschappelijke thema’s. Inmiddels is ook het ROC Nijmegen als vierde partner aangehaakt.

Uitdagingen

De belangrijkste uitdagingen voor de komende twee jaar zijn:

 1. Meer interdisciplinair en multilevel maken van onderwijsprojecten
 2. Deze projecten op een duurzame en longitudinale manier inbedden in het reguliere onderwijs.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, investeren de partners de komende twee jaar op twee manieren in een toekomstbestendige en logische infrastructuur binnen de inhoudelijke thema’s. Via een impulsfinanciering investeren ze in onderwijsinnovatie. Daarnaast investeren de partners netwerk governance.

Activiteiten 2020-2021:

De komende jaren zet de City Deal Kennis Maken Nijmegen in op de volgende activiteiten:

 1. Impulsfinanciering voor onderwijsinnovatie om bestaande onderwijsprojecten te versterken, bijvoorbeeld door ze meer interdisciplinair/ multilevel te maken), om succesvolle projecten uit te breiden naar andere wijken of om een sterkere inbedding te creëren in onderwijsprogramma’s.
 2. Activiteitenbudget voor studenten, die ze kunnen inzetten binnen onderwijsprojecten.
 3. Uitbreiding van de samenwerking met ROC Nijmegen
 4. Kennisdeling met City Deal Arnhem en City Deal Wageningen.
 5. Creëren van een centrale ontmoetingsplek, waar kernteamleden, docenten, studenten en wijkmanagers elkaar ontmoeten en inspireren.
 6. Organiseren van ontbijtsessies voor kennisdeling, inspiratie en verbinding. Minimaal zes keer per jaar.
 7. Deskundigheidsbevorderingstrainingen op het gebied van community service learning.
 8. Onderzoek naar interdisciplinair en multilevel samenwerken en –leren en naar community service learning. Hoe creëer je een zo rijk mogelijke leeromgeving voor studenten van verschillende niveaus en disciplines?
 9. Impactmeting om het City Deal gedachtengoed nog duidelijker uit te kunnen dragen.
 10. Ervaringen en resultaten worden zichtbaar gemaakt via de communicatiekanalen van de betrokken organisaties.

Lees ook het interview met projectleider Kim Hoeks.

naar de City Deal