Leiden

Betrokken partners:

Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden,
Contactpersoon: Kwartiermaker Leiden City Deal Kennis Maken/ Projectmanager Leren met de Stad: Marieke van Haaren, marieke[@]plnt.nl

Leren met de Stad

Tussen 2019 en 2022 wordt in het project Leren met de Stad een samenwerkingsstructuur ontwikkeld waarin inwoners van Leiden, docenten en studenten samen de kennis genereren die nodig is om vraagstukken in de stad op te lossen en samen te leren. Hiermee kunnen de gemeente en haar inwoners voordeel opdoen van de kennis die aanwezig is binnen het hoger onderwijs en kunnen studenten leren aan de hand van echte ervaringen in de stad. Dit draagt bij aan actief burgerschap en een grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid.

‘Leren met de Stad’ gaat om het creëren van een leeromgeving. Dat gebeurt via de ‘Leidse Kenniswinkel’ en de Studio, waarin studenten van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden hun talenten kunnen ontwikkelen en samenwerken, met bewoners, aan maatschappelijke vraagstukken in de stad. De Kenniswinkels moeten als een front-office fungeren, waar studenten vragen van bewoners ‘ophalen’. In de Studio worden complexere maatschappelijke vraagstukken in multidisciplinaire teams opgepakt.

In 2022, wanneer Leiden European City of Science is, willen we de resultaten van het project Leren met de Stad presenteren: een samenwerkingsstructuur waarin stad en kennisinstellingen duurzaam samenwerken (in co-creatie) aan maatschappelijke vraagstukken.

Tot 2022

In 2019 is een begin gemaakt met deze activiteiten en zijn al verbindingen tot stand gebracht tussen vragen uit de stad en onderwijs en onderzoek, bij zowel hogeschool als universiteit. Vanaf 2020 gaan we actief inzetten op het ontwikkelen van de eerste ’Leidse Kenniswinkel’ en bouwen we verder aan het netwerk van betrokken ambtenaren, maatschappelijke organisaties, docenten, onderzoekers en vooral studenten. Ook ondersteunen we de samenwerking van de verschillende partijen, via netwerkbijeenkomsten en andere middelen, zodat het samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken in Leiden een vanzelfsprekend onderdeel wordt in de opleiding van studenten. Dat doen we onder meer via een website en digitale nieuwsbrieven waar we activiteiten, goede voorbeelden en ervaringen delen.

Begin 2022 is naar verwachting het volgende gerealiseerd:

  • Er is een leeromgeving gecreëerd met de Kenniswinkel(s) en de Studio.
  • De aanpak voor de samenwerking wordt in 2020 en 2021 meerdere malen toegepast en op basis van evaluatie verbeterd.
  • In 2020 en 2021 wordt gewerkt aan een Stappenplan om de vraagstukken uit de stad te verbinden aan de faculteiten en opleidingen bij de hogeschool en universiteit. De aanpak van maatschappelijke vraagstukken is in verschillende vormen in het curriculum van de hogeschool en de universiteit ingebed.
  • Daarnaast wordt een aanpak ontwikkeld om vanuit de ‘gelaagdheid’ van vraagstukken te bepalen welk deel van de vraag het beste past bij welk onderwijs (of onderzoek). Concreet: past het werken aan een vraagstuk beter bij bachelor- of bij masteronderwijs, wat voor soort onderzoek is nodig etc.
  • Er is een database gerealiseerd waarin projecten worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt, om het duurzame karakter in de samenwerking te ondersteunen.
  • Via de Kenniswinkels weten bewoners van Leiden onze studenten te vinden en dragen studenten bij aan het in beeld brengen en beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen van bewoners en van de wijken. Op deze wijze leren studenten van bewoners en leren de opleidingen over actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees ook het interview met Marieke van Haaren.

1 bijlage

naar de City Deal