Deventer

Deventer. Foto: Ley/Flickr Creative Commons.
Deventer. Foto: Ley/Flickr Creative Commons.

Betrokken partijen:

Gemeente Deventer, Hogeschool Saxion
Contactpersoon: Marije Nije Bijvank, m.nijebijvank[at]saxion.nl

Deventer als rijke leeromgeving

De gemeente Deventer en Saxion hebben in 2018 een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode van 4 jaar. Daarin zijn gezamenlijke ambities geformuleerd op de thema’s ICT, Duurzaamheid en Gezondheid. Hierbinnen is de City Deal Kennis Maken (CDKM) gestart in Deventer. Landelijk doel hiervan is dat onderzoekers, docenten en studenten betrokken worden in het oplossen van stedelijke opgaven: kennisbenutting én het aanbieden van een rijke leeromgeving.

City Deal Kennis Maken

Vanaf de start in 2019  is er een flinke impuls gegeven aan de samenwerking tussen Deventer en Saxion, onder meer door de inzet van een trainee als kwartiermaker met de zogeheten impulsregeling (SIA).  Samenwerkingsrelaties zijn geïntensiveerd en een netwerk is gevormd tussen  gemeentelijke adviseurs en programma-managers en opleidingscoördinatoren en docenten.

Er wordt binnen Saxion gewerkt aan vragen uit de stad binnen, met name binnen Stadslab, Smart Solutions Semester en het Loket van Mogelijkheden. Dit zijn multidisciplinaire onderwijsomgevingen zijn en Saxion streeft ernaar dat iedere student in zijn/haar studie een semester doorbrengt in zo’n omgeving.

De CDKM Deventer loopt goed en dynamisch, maar er blijft behoefte aan het uitbouwen, sterker positioneren en verduurzamen van de ontplooide activiteiten. Zo werken we samen toe naar het op grootschalige wijze studenten, docenten en onderzoekers te betrekken bij maatschappelijke opgaven van de stad.

2020-2021

De huidige CDKM-regeling 2019 (SIA) zal worden ingezet om initiatieven die gestart zijn in de afgelopen periode op te schalen en te verduurzamen, met als doelen:

1: Intensiever, groter en actiever netwerk tussen ondernemers, overheid en onderwijs en op meerdere niveaus.

2: Meer gerichte en planmatige systematiek voor ophalen en verduidelijken van kennisvragen bij gemeente, bedrijven, instellingen, en inwoners. Daarbij ook het gezamenlijk beter begrijpen op welke plek een vraag het beste past en daarmee de doorverwijsfunctie van Saxion verbeteren.

3: Optimale benutting van onderwijs voor de beantwoording van stadsvragen, met name door uitbreiding van onderwijsconcepten waarbinnen gewerkt wordt aan deze vragen (Smart Solutions Semester, Stadslab en Serious game in de wijk).

De inzet van de CDKM regeling 2019 draagt zo bij aan het realiseren van de plannen om de vraagflow vanuit de stad en regio naar onderwijs meer systematisch te laten verlopen en te verduurzamen, en om uitbreiding naar meer opleidingen te realiseren. Daarnaast willen we met deze werkwijze op genoemde thema’s scherper in kunnen spelen op de lokale beleidsagenda (zoals nu rondom Corona).

De regeling maakt het verder mogelijk constructief voort te bouwen op onze strategische agenda en hier verder uitvoering aan te geven. Door de regeling CDKM 2019 kunnen we een plus creëren op de samenwerking die er al is, en eraan bijdragen dat het werken aan maatschappelijke opgaven het uitgangspunt wordt van het onderwijs binnen Saxion.

Een voorbeeld van samenwerken aan een opgave is een opdracht rondom de Omgevingswet voor de gemeente Deventer. Zes studenten van het stadsLAB denken mee over de ambities en doelstellingen van de gemeente omtrent de Omgevingsvisie. En welke aanpassingen in het werkproces nodig zijn om processen met de nieuwe wet soepel te laten verlopen. Tegelijkertijd leren de studenten de Omgevingswet kennen, vergaderen ze mee met de beleidsadviseurs en projectleiders en leren zo de praktijk van de gemeente goed kennen.

We verwachten dat over twee jaar meer opleidingen, en daarmee meer studenten docenten en onderzoekers, werken aan maatschappelijk opgaven binnen de onderwijsconcepten als Smart Solutions Semester, Stadslab en Serious game Carion. Daarnaast streven we ernaar dat zowel het netwerk van, als de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek, overheid en bedrijfsleven meer intensiever en meer structureel is.

Samen maken we kennis met en in Deventer!

Lees ook het interview met Marije Nije Bijvank en partners.

naar de City Deal