Maastricht

Veel interesse onder studenten bij de aftrap van de City Deal Kennis Maken op de Zuyd Hogeschool.
Veel interesse onder studenten bij de aftrap van de City Deal Kennis Maken op de Zuyd Hogeschool.

Betrokken partners:

Gemeente Maastricht, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht
Penvoerder: Zuyd Hogeschool
Projectleider: Prof.dr. Nurhan Abujidi
Contactpersoon: Nurhan Abujidi, Associate Professor(Lector) , nurhan.abujidi[at]zuyd.nl

Bestendiging van de samenwerking

De Gemeente Maastricht, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht willen zich gezamenlijk meer inzetten voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in de stad. De City Deal Kennis Maken biedt de mogelijkheid deze samenwerking tussen de instellingen, met bewoners en gemeente, interdisciplinair en meer gestructureerd vorm te geven. De samenwerking tussen de drie partners rondom het aanpakken van ruimtelijke en sociaal maatschappelijke vraagstukken is nog te weinig vanzelfsprekend, al worden daar sinds de eerste CDKM-regeling (2019) wel stappen in gezet. Vandaar dat de nieuwe Impulsregeling gebruikt wordt als de bestendiging en verdere ontwikkeling van deze samenwerking.

De focus ligt daarbij op de wijk. Door inzet van studenten, docenten en onderzoekers werken de partners aan de toekomstbestendigheid en vitaliteit van de Maastrichtse buurten. Speciale focus ligt daarbij op 4 thema’s:

 1. gezondheid en bewegen
 2. duurzaamheid en klimaatadaptatie
 3. meedoen en ontmoeten
 4. veilig en schoon.

Hiertoe is een multidisciplinaire (of interfacultaire) aanpak randvoorwaardelijk; samenwerking tussen studenten uit het sociale, technische, facilitaire/economische, technische, gezondheid/zorg en kunsten domein is vereist.

City Deal Kennis Maken

De City Deal is gestart met ongeveer 175 studenten van diverse opleidingen binnen Zuyd en UM. In september 2019 is een startprogramma georganiseerd om studenten kennis te laten maken met de City Deal en de thema’s in de wijken Mariaberg en Randwyck, de thematiek/problematiek en de buurten. Tijdens een ‘City Deal Kennis Markt’ hebben studenten hun eerste werkzaamheden en hun (deel)opgaven aan elkaar gepresenteerd en een basis gelegd voor verdere samenwerking. In een Design Thinking Workshop zijn tussentijdse resultaten vertaald naar concrete projectideeën en in november vond een internationale designweek plaats met ongeveer 50 studenten van Zuyd, UM en diverse internationale hogescholen/universiteiten. In het collegejaar 2019-2020 doen er ongeveer 600 studenten mee aan de verschillende projecten.

Via de City Deal willen UM en Zuyd de ontwikkeling van hun studenten verder versterken door actieonderzoek in het onderwijs te integreren. Hierdoor wordt datgene wat studenten leren actueel en innovatief, en wordt het onderwijs meer verankerd in de praktijk. Voor de studenten wordt de wijk zo een rijke leeromgeving. Er moet een win-win situatie ontstaan, waarin alle partijen, zoals  studenten, inwoners, docenten, onderzoeker, professionals en bedrijven, profiteren van elkaar en van het werk dat ze samendoen.

Resultaten 2020-2021

Na een tot twee jaar willen de samenwerkende partners het volgende hebben bereikt:

 1. Een continu onderwijs- en onderzoekstraject met verschillende activiteiten, zoals een interdisciplinair project rond toekomstbestendigheid en vitaliteit van buurten, de internationale design workshop en stages en afstudeerprojecten.
 2. Samenwerking met focusgroepen uit de lokale actoren/gemeenschappen in de wijken Mariaberg en Randwyck en, waar mogelijk, ook in andere buurten.
 3. Er worden diverse pilotprojecten ontwikkeld en waar mogelijk uitgevoerd ten behoeve van de revitalisatie van openbare ruimte in Mariaberg en Randwyck.
 4. De pilots fungeren als testcases om actieonderzoek verder uit breiden en onderzoek nog sterker te verankeren binnen de Zuyd- en UM-curricula.
 5. De bevindingen van de pilots worden binnen twee jaar vertaald naar praktische suggesties voor toekomstbestendigheid en vitaliteit in de Maastrichtse buurten.
 6. Er is een basis gelegd voor meer integratie van uitdagende actie-onderzoeksprojecten in de diverse onderwijsprogramma’s.
 7. Een gezamenlijke onderzoeksagenda is opgesteld door gemeente en de twee kennisinstellingen. Hierin wordt ook aansluiting gezocht met andere onderzoeksprojecten, zoals ZONMW’s Ruimte voor gezondheid.
 8. De meerwaarde en het effect van samenwerking in de pilots wordt tussentijds en binnen 2 jaar inzichtelijk gemaakt en geëvalueerd.
 9. Ontwikkeling en kick-off  CDKM Community in verschillende wijken in Maastricht met sterk partnerschap tussen kennisinstellingen, gemeente, lokale organisaties en inwoners.

Lees ook het interview met Nurhan Abujidi.

naar de City Deal